Introduction: Personal Weather Station Arduino Hebrew

Picture of Personal Weather Station Arduino Hebrew

הרעיון בפרויקט זה הוא ליצור שילוב של נתוני מזג אוויר המגיעים מלוח ארדוינו הנמצא בבית, ומהאינטרנט, ולאפשר למשתמש הן חיווי הנובע מהנתונים והן ביצוע פעולות פשוטות כמו הדלקה וכיבוי של תאורה מקומית (או כל מכשיר אחר המחובר לשקע הנשלט על ידי הלוח או מופעל באמצעות שלט). הפרויקט בראשיתו וזוהי רק טיוטה

Step 1: המערכת בכללותה

הרכיבים של המערכת הם
לוח ארדוינו שיש בו כמה חיישנים האוספים מידע וכן ממסר 200 וולט
בסיס נתונים בענן שאוגר נתונים מהלוח וממקורות שונים
אפליקצית מובייל המאפשרת שליטה במכשירים בבית
פורטל אישי באינטרנט המאפשר הצגת נתונים ממקורות שונים וכן שליטה במכשירים בבית
השליטה במכשירים תהיה באמצעות ממסר 220 וולט וכן שליחת פקודות אינפרה רד
שימוש באוטומציה - הן במובייל והן באמצעות IFTTT
אוטומציה במובייל גם באמצעות NFC
חיווי והתראות באמצעות הצגת נתונים על המסך או משלוח מייל וכן הפעלת חיווי מקומי בלוח - לד
בהמשך יפותחו שתי שכבות נוספות
יכולת לפעילות קהילתית
יכולת קביעת פרופיל אישי כדי לאפשר התראות וחיוויים בהתאם 

על הלוח יפעל קליינט TCP
כל המערכת המקוונת תפעל בענן ותכלול שרת WEB
הלוח יתחבר לשרת באמצעות חיבורו בכבל פיזי (או בהמשך בצורה אלחוטית) לרשת המקומית
הלוח ישדר כל 30 שניות נתוני מדידה לשרת ובאותה הזדמנות יקבל פקודות לביצוע, ניתן להגביר את התדירות להשגת אפקט זמן אמת.
כל מרכז הפעילות יהיה בשרת שיאחסן נתונים בבסיס נתונים

באתר יוצגו גם נתוני צריכת חשמל מינשוף

Step 2: מה בחבילה

Picture of מה בחבילה

רכיבים של ארדוינו
1. לוח UNO
2. חיישנים
פוטוצל
טמפ'
לחות
3. ממסר 220 וולט
4. מגן רשת
5. לד שלשה צבעים / מסך מקומי
6. לד אינפרה רד למשלוח פקודות שלט

Step 3: שליטה באמצעות אינפרה רד

Picture of שליטה באמצעות אינפרה רד

שליחת פקודות באמצעות אינפרה רד
זה קצת מסובך בתחילה
 ישנם שני רכיבים שונים בהם השתמשתי, צ'יפ שמאפשר הקלטה של פקודות אינפרה רד
ונורת לד אינפרה רד שמאפשת לשלוח פקודת. קניתי כמה לדים כאלו אך בסוף השתמשתי בלד שפרקתי משלט ישן
כאשר מקליטים את הפקודות מהשלט המקורי יש לשים לב באיזה סוג של פרוטוקול זה משתמש במקרה שלי 
NEC
והשלט מדליק ומכבה נורת לד פשוטה שקניתי שיכולה להדלק בצבעים שונים וגם להבהב 
זו פקודת ההדלקה של הנורה
irsend.sendNEC(16769055, 36);

Step 4: הוספת סנסורים

Picture of הוספת סנסורים

מד טמפרטורה
חיבור - כאשר החלק השטוח פונה אלינו
רגל שמאל מתח, רגל ימין אדמה ורגל אמצעית פורט אנלוגי
דוגמת קוד

Step 5: הוספת לד שלשה צבעים לחיווי מקומי

Picture of הוספת לד שלשה צבעים לחיווי מקומי

RGB LED
ב
שלב זה השימוש בלד הוא לחיווי מהשרת
הלד יכול להדליק שלשה צבעים שונים או שילוב שלהם כאשר מזינים ערך בין 0-255 לכל צבע
הלד נדלק בשלב זה על פי הטמפ' באתר 
מעל 36 אדום
מעל 30 כחול
אחרת ירוק

Step 6: מד לחות

Picture of מד לחות

HR31 
חיברתי רק את היציאה האנלוגית כלומר כבל לפורט וכבל לאדמה לפי הסימונים על הרגש
המדידה לא מדוייקת והוספתי באופן גס 20 לתוצאה

Step 7: חיישן תאורה LDR

Picture of חיישן תאורה LDR

http://learn.adafruit.com/photocells

Step 8: הוספת ממסר 220 וולט

Picture of הוספת ממסר 220 וולט

יכולת כיבוי והדלקה של מכשיר 220 וולט, הסברים על התנגדות וזרם ומגבלות הממסר

http://dx.com/p/arduino-2-channel-relay-shield-module-red-144140

Step 9: פורטל אישי

Picture of פורטל אישי

http://212.150.200.169:84/home-automation.php

Step 10: וכעת הכל ביחד

Step 11: אוטומציה

Step 12: סיום פרויקט

Picture of סיום פרויקט


Comments

rockyt (author)2013-08-16

Greetings Hebrews and Shebrews. Interesting instructable

About This Instructable

2,585views

3favorites

License:

Bio: פעיל סביבה ופעיל חברתי, משלב כעת פרויקטים מבוססי ארדוינו
More by Rsegoly:IFTTT button raspberryPlug And Play remote relay (Raspberry and Arduino and reading sensors)Raspberry with relay using redis and mobile automation
Add instructable to: