loading
<p>a c&oacute; thể cho e xin full danh s&aacute;ch c&aacute;c linh kiện cần c&oacute;, sơ đồ mạch v&agrave; code được kh&ocirc;ng ạ? thank a</p>
Cho e xin full code vs ạ <br>Love.axit98@gmail.com
<p>anh c&oacute; b&aacute;n mạch l&agrave;m sẵn kh&ocirc;ng ạ??</p><p>cobomcotou@gmail.com</p>
<p>cho e xin code full với ạ. E cảm ơn!</p><p>namcao197@gmail.com</p>
gưi cho em xin c&aacute;ch l&agrave;m với tất cả mọi chi tiết từ a tới z.thanks
<p>cho e xin code mạch in với linh kiện với ạ.... tk nh&eacute;!!!<br>anhchanghello@gmail.com</p>
<p>cho e xin mạch nguy&ecirc;n l&iacute; với c&aacute;ch nối d&acirc;y lu&ocirc;n nh&eacute; a</p><p>nguyenkhanhqt@gmail.com</p>
<p>Cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; nha Anh. Em học điện tử, rất cần sơ đồ để tập l&agrave;m, m&ocirc;n vi điều khiển. C&aacute;m ơn anh ạ!</p><p>Gmail: baopropro4@gmail.com</p>
<p>Cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; mạch RGB nha anh.</p><p>Em đang l&agrave; sv cơ điện tử, muốn l&agrave;m đề t&agrave;i m&ocirc;n vi điều khiển n&ecirc;n thiệt t&igrave;nh rất cần</p><p>Gmail của em: lovemeanshp2502@gmail.com<br>Em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn anh nhiều!</p>
<p>Cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; mạch RGB nha anh.</p><p>Gmail của em: 13141257@student.hcmute.edu.vn<br>Em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn anh nhiều!</p>
<p>Cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; mạch RGB nha anh, em đang l&agrave;m NCKH SV.<br>Gmail của em: tabyjelly@gmail.com<br>Em ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn anh nhiều!</p>
<p>cho e xin so do nguyen li,mach in vs code nha</p><p>gmail: tieumanhthuong@gmail.com</p>
<p>a ơi cho e xin code+sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute;+ m&ocirc; phỏng với ạ.</p>
<p>a ơi cho e xin code về dọc t&iacute; em l&agrave;m tặng bạn g&aacute;i , email của e l&agrave; : vanphuocpros.info@gmail.com </p><p>em c&aacute;m ơn nhiều !</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.em muốn thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. địa chỉ gmail em l&agrave; tranquocviet88888@gmail.com ... e xin cam ơn</p>
<p>bạn ơi cho minh xin mach in va ve mo phong proteus dk ko,..! thank you!!!! hoangtuhung9623@gmail.com</p>
A ơi cho e xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute;, mạch in với link kiện lu&ocirc;n nha a.<br>Cho e xin code lu&ocirc;n nh&eacute; a. ^^<br>Thanks a nh&igrave;u.
A gửi qua gmail n&agrave;y gi&uacute;p e nha.<br>Luongdinhthang96@gmail.com
<p>cho e xin so do nguyen li,mach in vs code nha</p><p>gmail: trinhtanphat210@gmail.com</p>
<p>a c&oacute; thể cho e xin full mạch + code đk k &agrave; gmail e: transinh96vp@gmail.com</p>
<p>cho e xin so do nguyen li,mach in vs code nha</p><p>gmail: hoaitam230396@gmail.com</p>
<p>cho em xin code full voi anh</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.em muốn thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. địa chỉ gmail em l&agrave; nguyencuongc14dcn2@gmail.com ... e xin cam ơn</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.em muốn thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. địa chỉ gmail em l&agrave; truongdragon1995@gmail.com</p><p>C&aacute;m ơn anh</p>
<p>bạn c&oacute; thể cho m&igrave;nh xin full code để m&igrave;nh tham khảo với được kh&ocirc;ng bạn</p>
anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.để em thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. mail e l&agrave;thinh96dtvt@gmail.com<p>thks anh</p>
<p>cho ẽin sơ đồ nguy&ecirc;n l&iacute; +code được kh&ocirc;ng anh</p><p>nguyentrongmiinhchien@gmail.com </p><p>em cảm ơn ad</p>
<p>bác làm ơn cho e xin cái code vs<br>gmail của e là huychelsea0@gmail.com<br>e cảm ơn bác trc</p>
<p>b&aacute;c l&agrave;m ơn cho e xin code full. </p><p>gmail cua em huynhphuoc1997@gmail.com</p><p>cam on bac nhieu</p>
Cho e xin cai sơ do nguyen l&yacute; , mach in với code full dc k a. Gmail cua e dungphan2251996@gmail.com
<p>b&aacute;c c&oacute; thể cho em xin code được kh&ocirc;ng ạ</p><p>levantruongdt3@gmail.com</p><p>thank u </p>
<p>b&aacute;c c&oacute; thể cho em xin code full được kh&ocirc;ng ạ.</p><p>huynhphuoc1997@gmail.com</p><p>cảm ơn b&aacute;c nhiều.</p>
<p>b&aacute;c c&oacute; thể cho em xin code full được kh&ocirc;ng.</p><p>huynhphuoc1997@gmail.com</p><p>cảm ơn b&aacute;c nhiều</p>
<p>pdf ko load duoc ban</p>
<p>bac cho xin </p><p>sơ đồ nguyen l&yacute; + mạch in + code ngien cuu . galakery@gmail.com</p><p>thank ban truoc</p>
<p>anh ơi cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code với ạ!!! . e cảm ơn .email của e : duytuan120895@gmail.com<br>Em cảm ơn anh nhiều ạ</p>
<p>anh ơi cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code với ạ!!! . e cảm ơn .email của e : thanhhiepld@gmail.com</p>
<p>anh ơi cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code với ạ!!! . e cảm ơn .email của e : Vokhanh.wind.facebook@gmail.com</p>
<p>anh ơi cho em xin sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code với ạ!!! . e cảm ơn .email của e : duynguye.khmt@gmail.com</p>
anh ơi cho em xin sơ đồ nguyen l&yacute; + mạch in + code dc ko . e cảm ơn .email của e : truongst1994@gmail.com
<p>cho em xin mạch nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code với anh ơi địa chỉ gmail :</p><p>vitun2281995@gmail.com</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguyen l&yacute; + mạch in + code dc ko . e cảm ơn .email của e ledung260996@gmail.com</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguyen l&yacute; + mạch in + code dc ko . gi&uacute;p e với ạ địa chỉ email của e l&agrave; hieusx18@gmail.com</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.để em thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. địa chỉ mail em l&agrave; vanchuyen36@gmail.com.</p><p>C&aacute;m ơn anh.</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; + mạch in + code được ko.để em thử tự l&agrave;m lấy 1 c&aacute;i. địa chỉ mail em l&agrave; Duyandlove@gmail.com.</p><p>C&aacute;m ơn anh.</p>
<p>anh ơi gửi em sơ đồ nguyen l&yacute; + mạch in + code dc ko . gi&uacute;p e với ạ địa chỉ email của e l&agrave; tuan0841050287@gmail.com</p>

About This Instructable

37,413views

18favorites

License:

More by inc409:★ LED RGB Hexagon Lights Magic Matchsticks Lighting LED NGÔI SAO (LED STAR - LAST CHRISTMAS) 
Add instructable to: