loading

Step 1: Design & Circuit

Step 2: CAPTURE

REAL IMAGE

<p>Hi do you sell the written instruction and component parts list for this item? Thank you. soangetaha777@gmail.com</p>
<p>đ&atilde; l&agrave;m xong</p>
<p>gửi e c&aacute;i bảng mạch của a đk kh&ocirc;ng ạ. e cảm ơn</p><p>laoyeungannamxa12@gmail.com</p>
Mach nay xai nguon bn v ban
<p>n&oacute; c&oacute; 2 mạch n&ecirc;n m&igrave;nh d&ugrave;ng 2 con 7805 để hạ d&ograve;ng cho 2 mạch. m&igrave;nh mua nguồn tổ ong 12v5a rồi m&igrave;nh d&ugrave;ng 7805 hạ c&ograve;n 5v1.3a</p>
<p>Good Day, May I ask with regards as to how the LEDs are being connected please?</p>
Chả tải đc.ad cho e với.gmail e nè.<br>Connitlen3@gmail.come xin cảm ơn ak
<p>add hưỡng dẫn c&aacute;ch đấu led với nhau đi . thanks</p><p><br></p>
<p>ADD hướng dẫn c&aacute;ch đấu d&acirc;y đi ạ. thanks</p>
<p>rất ok </p>
<p>Cho em hỏi em tải về m&agrave; chỉ thấy v&ograve;ng ngo&agrave;i th&ocirc;i. Vậy mấy v&ograve;ng trong nối v&agrave; chạy code sao anh?</p>
<p>em xin file với nh&eacute; em tải kh&ocirc;ng đươc.</p><p>vanphu1992678@gmail.com. </p><p>em cảm ơn ạ</p>
<p>c&oacute;ai l&agrave;mrồicho em xin file vớinh&eacute; em tảikh&ocirc;ngdđươc Tungzu74@gmail.com</p>
<p>l&agrave;m sao đ&ecirc; tải file về ấy b&aacute;c ơi </p>
<p>thạch anh sử dụng bao nhi&ecirc;u vậy bạn, m&igrave;nh c&oacute; l&agrave;m rồi, m&igrave;nh sử dụng 24mhz m&agrave; sao no s&aacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng nh&aacute;y, mong bạn giup nha, thanks </p>
<p>Bạn l&agrave;m rồi c&oacute; thể cho m&igrave;nh xem qua sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; được kh&ocirc;ng. cảm ơn bạn. quangckd95@gmail.com</p>
<p>bạn cho m&igrave;nh bản vẽ chi tiết đc kh&ocirc;ng. Nếu đc sms cho m&igrave;nh 0977089827 m&igrave;nh li&ecirc;n hệ lại</p>
<p>cho xin code b&aacute;c ơi</p>
<p>cho xin code b&aacute;c ơi</p>
<p>cho em xin danh s&aacute;ch linh kiện với ạ</p>
<p>&uacute;p l&ecirc;n m&agrave; c&oacute; người hỏi kh&ocirc;ng ai giải th&iacute;ch hết, ch&aacute;n thiệt, chắc phải c&oacute; b&aacute;c t&agrave;i trợ th&ocirc;i!</p>
<p>File DEMO.Hex d&ugrave;ng chung cho 2 con 89xx hả b&aacute;c</p>
<p>File DEMO.Hex d&ugrave;ng chung cho 2 con 89xx hả b&aacute;c</p>
<p>File DEMO.Hex d&ugrave;ng chung cho 2 con 89xx hả b&aacute;c</p>
<p>c&aacute;i n&agrave;y qu&aacute; tuyệt vời lu&ocirc;n !!!</p>
<p>H&igrave;nh như anh d&ugrave;ng 2 con 89, m&agrave; em chỉ thấy một file hex để nạp</p>
<p>It's quite pretty.</p>

About This Instructable

15,440views

10favorites

License:

More by inc409:★ LED RGB Hexagon Lights Magic Matchsticks Lighting LED NGÔI SAO (LED STAR - LAST CHRISTMAS) 
Add instructable to: