Introduction: Winter Is Coming - We Need to Take Care of Dragon-dogs

Picture of Winter Is Coming - We Need to Take Care of Dragon-dogs

The dogs did not have to lick the ice in the bowl. - Żeby psiaki nie musiały lizać lodu w misce.

Step 1: What We Need- Co Potrzebujemy?

Picture of What We Need- Co Potrzebujemy?

1. Metal water bowl for animals - miska na wodę dla zwierząt

2. Two thermostats 5 degrees C - dwa termostaty 5 stopni C

3. Few female Insulated Electrical Crimp Terminal Connectors- kilka złączek zaciskanych żeńskich izolowanych elektrycznie 6,3mm

4.Transformer for led 12V 5-15W - transformator do led 12V 5-15W

5. Electrical wiring, I chose the standard 1.5 mm2 - Przewody elektryczne, ja wybrałem standardowe 1,5 mm2

6. Plate of some hard plastic with a diameter like a bowl - Płyta z jakiegoś twardego tworzywa sztucznego o średnicy takiej jak miska

7. Rubber insulation - izolacja kauczukowa

8. Silicone heating panel - silikonowa mata grzewcza 5-15W

Step 2: Installation - Montaż

Picture of   Installation - Montaż

1. In the middle of the bottom of the bowl stick the heater - Na środku spodu dna miski przyklejamy grzałkę

2. Two thermostats stick on the sides from the bottom of the bowl so that they do not protrude below the bottom of the bowl. In order not to glue, we glue the masking tape wrapped. - Dwa termostaty przyklejamy na bokach od spodu miski tak aby nie wystawały poniżej dna miski. Żeby klej nie spłynął przyklejamy taśmę maskującą zawiniętą.

3. We connect thermostats in parallel. Connect one end of the cable to the one end of the heater. To the second wire from the heater, we attach a transformer on the 12V side. The second transformer terminal (12V) is connected to the second thermostat terminal. The primary side of the transformer (230V) is connected to the 230V line socket. - Łączymy termostaty równolegle. Do ich jednego końca dołączmy jeden z przewodów od grzałki. Do drugiego przewodu od grzałki dołączamy transformator po stronie 12V. Drugi zacisk transformatora (12V) łączymy z drugim zaciskiem termostatów. Stronę pierwotną transformatora (230V) łączymy z kablem zakończonym wtyczką do gniazda 230V.

4. Combined thermostats ensure that the bowl is warm if the temperature on any of the opposite sides of the bowl drops below 5 degrees Celsius. - Termostaty połączone równolegle zapewniają grzanie miski jeśli temperatura na którymś z przeciwnych brzegów miski spadnie poniżej 5 stopni C.

Step 3: Verification - Sprawdzenie

Picture of Verification - Sprawdzenie

In the picture above, current measurements with the heater operating - without turning off heats up to 78 degrees C. - Na zdjęciu powyżej pomiary prądu przy działającej grzałce - bez wyłączenia nagrzewa się nawet do 78 stopni C.

Step 4: The End - Zakończenie

Picture of The End - Zakończenie

I insulated the bottom of the bowl to save on the current and closed the hard plastic. I had only such large clamps available for connecting ventilation ducts. It does not look bad. - Zaizolowałem dno miski żeby zaoszczędzić na prądzie i zamknąłem twardym tworzywem sztucznym. Miałem do dyspozycji tylko takie duże klamry stosowane przy łączeniu kanałów wentylacyjnych. Nie wygląda źle.

Step 5: Clip - Klamra

Picture of Clip - Klamra

Step 6: Ready Bowl - Gotowa Miska

Picture of Ready Bowl - Gotowa Miska

Step 7:

Picture of

Comments

gm280 (author)2017-11-13

I surely hope people do think about and take care of their furry friends. They are 24/7/365 giving animals that love you regardless what. But think about them since cold weather is now upon us. How can anyone not love a dog? IDK

About This Instructable

581views

1favorite

License:

More by kriftoft:Winter Is Coming - We Need to Take Care of Dragon-dogsOpening the lock with intercom via smartphone
Add instructable to: