Tell us about yourself!

Complete Your Profile
  • Lê VănS1 commented on chr's instructable LED Cube 8x8x81 year ago
    LED Cube 8x8x8

    đẹp lắm thanh niên. mà cậu có tài liệu về led xoay nào có thể làm được không vậy. mình đang làm mà nó không chạy mới khổ. đang làm đồ án :D

    View Instructable »