loading
3CommentsJoined September 12th, 2016

Tell us about yourself!

Complete Your Profile
 • RodrigoC146 commented on kryder91's instructable Send email with ESP8266 and Arduino UNO7 months ago
  Send email with ESP8266 and Arduino UNO

  It worked! Many thanks!

  View Instructable »
 • RodrigoC146 commented on kryder91's instructable Send email with ESP8266 and Arduino UNO7 months ago
  Send email with ESP8266 and Arduino UNO

  Output:ØcÒj�ÿÿëÿþÿÿàÿùýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýþÿþþþÿÿ~¿?üþþüÿÿÿþþþþ!ðÿÿùÿüÿýÿýÿûüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿÿþþÿÿÿÿÿÿýÿÿýÿ...see more »Output:ØcÒj�ÿÿëÿþÿÿàÿùýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýþÿþþþÿÿ~¿?üþþüÿÿÿþþþþ!ðÿÿùÿüÿýÿýÿûüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿÿþþÿÿÿÿÿÿýÿÿýÿüþüüÿþüþ¿ÿüþÿþÿþþ�ÿþüüþÿÿÿÿÿþüýÿýýýüÿýþþþÿÿÿþþþþÿÿþþüÿÿÿþÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿüþüza<ÿÿÿÿÿÿþüþüüþÿÿÿÿþÿÿýùüÿÿÿýüýÿÿÿÿüÿÿþþÿþþÿÿüþþüýÿýÿýþüÿÿÿÿÿÿþþüÿÿþÿÿþþÿÿÿ?ÿÿÿ¥�ÀÃêRü¦Â/1÷ØcÒj�ÿÿøÿþÿÿÿýaÿåýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿ?üüü?ýýüýÿÿýþþÿâÿýþÿÿüÿøÿñüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿÿÿÿÿÿÿþÿùýüÿÿÿýüüþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿþÿÿBþþüüþÿÿÿþþüüýýÿÿÿÿþÿÿýþþþüþÿþÿþÿÿÿþýÿþþþÿýÿÿþþÿþüZk)ÿÿÿÿýüÿÿüüþÿÿÿÿþÿÿþýüüÿüüýþÿÿÿüÿÿþþÿÿþÿüþþüýÿÿýþÿüüþÿÿÿþÿÿÿÿÿüýþÿÿÿÿÿÿÿ¥�ÀÃêRü³\zaâÌb‚Ê“ýÿøÿþÿÿýaÿåýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿþþÿþÿÿÿþüÿÿÿ”•ÿüÿÿýýÿØùüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿÿþþÿÿÿ¿ÿÿýýþüÿÿÿþýþÿÿÿÿÿÿþÿþþþÿüþbþþüüþÿÿÿþþüüÿÿ?ÿþÿÿþÿÿÿÿþÿþüýÿÿþÿÿÿÿÿÿþþÿÿþÿÿÿþüA¬¥ÿÿÿÿýüÿüýþüýÿÿÿÿÿþÿÿþýÿüüþüüýÿÿÿÿ?üþÿþþÿÿþÿÿüþþþüÿþÿüÿþÿÿþþÿÿÿþÿÿÿÿþÿÿþÿÿÿåAáBüP'i(þÅ2‚:ʹÿÿ‡ÿþÿÿ@ÿõüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿþþþÿÿ~??üþÿüÿÿÿü‘ÍÿýþÿÿÿýÿøÿÕüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüþÿÿþþÿÿÿ?ÿÿýÿýþÿþÿüþÿþüþÿÿÿÿÿþÿþþÿ¿¿ÿbÿþüüÿÿÿÿþþüýÿÿýýüÿþþÿÿÿþÿÿÿþÿþÿþýüÿüþÿÿÿÿÿÿÿþþÿÿþþþþþÿÿýE¤ÿÿÿÿýüÿüýþþüþÿÿÿÿþÿÿüýýüþüþýüýÿÿÿÿüÿÿþþÿÿþÿÿüþþþüÿÿþÿÿþÿþÿÿþÿÿÿþÿÿþÿÿÿ¡U`Æ*�üP'iWhat's wrong?

  AT+CIPCLOSE<--- 'ERRORAny chance?

  View Instructable »