ធ្នើបង្វិល (The Wheeler)

Introduction: ធ្នើបង្វិល (The Wheeler)

នេះគឺជា ធ្នើបង្វិលតូចមួយដែល អ្នកអាចយកធ្វើជាប្រដាប់ប្រដារលេងបាន។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទំហំនៃធ្នើបានដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែ អ្នកគួរដឹងពីរបៀប ដែលយើងត្រូវធ្វើវាជាមុនសិន។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា របៀបនិងឧបករណ៍ត្រូវការ។

This is a mini wheeler, you can use it as a toy. You could change the size and everything but make sure you understand how it is created first!! Below are the steps and materials that you need! Be excited, enjoy!

Step 1: សម្ភារៈនិង ឧបករណ៍

របស់ដែលយើងត្រូវការ =

១) ចង្កឹះ (ឬឈើ ឬ ឫស្សី)

២)ទុយោ

៣) ខ្សែ

៤) បន្ទះឈើ

Materials:

 • Chopsticks
 • Straws
 • Strings
 • Woods

សម្ភារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ៈ

១) កាវបិតឈើ ឬក កាវធម្មតា

២) កាំបិតកាត់ឈើ ឬក សម្ភារកាត់ឈើនានា

៣) បន្ទាត់

៤) ខ្មៅដៃ ឬប៊ិក

Tools:

 • Wood glue or glue gun
 • Woodcutter (Razor Blade or scissors also works fine!)
 • Ruler
 • Pencils or pens

Step 2: ដំណាក់កាលទី២

អ្នកគួរកាត់ឈើ (ឬកចង្កឹះកបាន) នានា ទៅជា៣៩ ចំំណែកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកគួរតែមាន វែងខ្លះ និងខ្លីខ្លះ ។ យករូបខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍

Cut the chopsticks into 39 pieces, the length is your choice however please keep in mind that some will have to be longer than the other. ( sometimes you will require this length more than this as well ) ( Look at our example!! )

 • ២ កំណាត់ ស្មើនឹង ១១សម (2 stick should be 11 cm)
 • ៤ កំណាត់ ស្មើនឹង១៨ សម (4 sticks should be 18 cm)
 • ៤ កំណាត់ ស្មើនឹង ១៥ សម (4 sticks should be 15 cm)
 • ៥ កំណាត់ ស្មើនឹង ១៩ សម (5 sticks should be 19 cm)
 • ១០ កំណាត់ ស្មើនឹង ៨ សម (10 sticks should be 8 cm)
 • ២ កំណាត់ ស្មើនឹង ៧.៥ សម (2 sticks should 7.5 cm)
 • ២ កំណាត់ ស្មើនឹង ៦ សម (2 sticks should be 6 cm)
 • ១០ កំណាត់ ស្មើនឹង ៦.៥ សម (10 sticks should be 6.5 cm)

Step 3: ដំណាក់កាលទី៣

កាត់ឈើ ឬបន្ទះណាមួយឱ្យធំល្មមដែល មានបណ្ដោយប្រហែលជា ១៣ សមនិង ទទឹងប្រហែល ៤.៥ សម សម្រាប់ដាក់ធ្វើជាធ្នើ (កាត់ឱ្យបានប្រាំស្មើគ្នា) (មិនត្រូវឱ្យវាធំខ្លាំងពេកនោះទេ) (យករូបពួកខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ )

Cut pieces of wood or some other materials you’d like to make shelves that are 13 cm by 4.5 cm. However, you need to make at least five of them ( they shouldn’t be too big to fit in your wheeler ).

Step 4: ដំណាក់កាលទី៤

ពេលនេះអ្នកត្រូវការកំណាត់ឈើចំនួនដប់ដែលមានប្រវែង៨ សម រៀបវាជារាងបញ្ចកោណ ។ រួចបិតវាឱ្យជាប់គ្នាឯង (បិតកំណាត់ឈើចំនួនដប់ ដែលមានប្រវែង៦.៥ សម ក្នុងនោះប្រាំសម្រាប់រាងមួយ និងប្រាំទៀតសម្រាប់មួយទៀត ត្រូវកត់សម្គាល់ថា កំណាត់ឈើរបស់រាង និងកំណាត់ឈើនៅក្នុងរាង គឺមិនស្មើគ្នាទេ)

Now, you could use your ten of the 8 cm pieces to make two pentagon shapes and use ten of the 6.5 cm pieces to stick inside the pentagon shapes ( Use the picture below as your example ).

Step 5: ដំណាក់កាលទី៥ (ជើងទម្រ - the Stand)

បន្ទាប់មក យកឈើដែលវែងប្រវែង១៨ សម (មានបួនសរុប) យកពីរ មកបិទជាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបិតតែខាងចុងបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ។ រួចបិតកំណាត់ទុយោ ដែលមានប្រវែងប្រហែល៥ សម ជាប់នឹងជើងទ្រ ដូចរូបខាងក្រោម ។

Grab four of the 18 cm sticks. Glue them together at the top and attach straws as shown in the picture.

Step 6: ដំណាក់កាលទី៦

កាត់ខ្សែឱ្យបានដប់ ដែលមានប្រវែង១៣ សម។ (កុំវែងពេក ហើយកកុំខ្លីពេកដែរ ឱ្យល្មមនឹងអាចទ្រធ្នើ ហើយកុំឱ្យទើសកន្លាក់ដទៃទៀត) ។ បិតខ្សែទាំងនោះជាប់ជាមួយធ្នើរបស់អ្នកទាំងប្រាំ ។

Cut 10 strings that are 13 cm and stick it to the shelves as shown below ( Make sure that they are not too short to fit the shelf and not too long or it will get stuck in the other parts of the wheeler.

Step 7: ដំណាក់កាលទី៧

បិទកំណាត់ឈើប្រាំដែលមានប្រវែង ១៩សម ទៅម្ខាងទៅលើរាងបញ្ចកោណតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។

Stick the five of the 19 cm sticks to one pentagon shape

Step 8: ដំណាក់កាលទី៨

បិតឈើពីរ ដែលមានប្រវែង ៦សម នៅខាងក្រៅរាងបញ្ចកោណទាំងពីរតែម្ដង (ត្រូវប្រាកដថា វាមាំល្អ និងត្រង់ល្អ)

Stick two of the 6 cm sticks to the pentagon shapes. (one for one)

Step 9: ដំណាក់កាលទី៩

ច្រកបញ្ចូលធ្នើរបស់អ្នកដែលជាប់ជាមួយខ្សែ ទៅក្នុងឈើដែលជាប់ជាមួយរាងតែម្ខាងនោះ ។ (មើលរូបខាងក្រោម)

Input your “strings and shelf” into the stick ( 5 sticks for 5 shelves )

Step 10: ដំណាក់កាលទី១០

បិតឈើម្ខាងទៀត ដែលជាប់ជាមួយ នឹងរូបបញ្ចកោណមួយទៅនឹង រូបបញ្ចកោណមួយទៀត រួចអ្នកនឹងទទួលបាធ្នើបង្វិលដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក ។

Stick the sticks that are connected with one pentagon shape to another pentagon shape! (There you go, you got your wheeler)

Step 11: ដំណាក់កាលទី១១

ពេលនេះអ្នកត្រូវការជើងទម្រចំនួនពីរ (ជើងទម្រទាំងនោះគឺអ្នកមានរួចហើយ ជើងទាំងពីរនោះពេលដាក់បញ្ឈទៅ គឺមានកម្ពស់ស្មើគ្នា) អ្នកត្រូវស៊កទុយោរបស់ជើងបញ្ឈ ទៅនឹងឈើរបស់រាងបញ្ចកោណ ម្ខាងមួយៗ ។

Now you need to use your two stands. ( The stands should look fairly same ) ( And put the straw with the stands over the stick that is connected to the pentagon shape )

Step 12: ដំណាក់កាលទី១២

ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការដៃសម្រាប់ឱ្យអ្នកស្រួលបង្វិលដូច្នេះអ្នកត្រូវយកឈើដែលមានប្រវែង ៧.៥ សម មួយមកបិតបញ្ឈជាប់គ្នាទៅនឹងឈើដែល ស៊កចេញពី ទុយោនៅខាងចុងនៃរាងម្ខាង។ ហើយយកឈើប្រវែង៧.៥ សមមួយទៀតទៅបិតផ្ដេក បន្ទាប់ពីបិតបញ្ឈហើយ។ សាកល្បងបង្វិលទៅមើល! (ដាក់ទុយោនៅដៃបង្វិល ឬ អត់គឺជាជម្រើសរបស់អ្នក!)

But! You have to have a handle to easily wheel your wheeler! Take the 7.5 cm stick and glue it on top of the stick that comes out of the straw of one side. Take another 7.5 cm stick and glue it on top of that last 7.5 cm stick as shown below. Test it out!

Step 13: ដំណាក់កាលទី១៣

ពេលដែលអ្នកបង្វិលធ្នើរបស់អ្នកហើយ អ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថា ទាល់់តែអ្នកទប់កុំឱ្យឈើនោះរង្គើទើបអ្នកអាចបង្វិលបានស្រួល ។

You might notice that it is a bit hard to wheel your wheeler because it can’t stand on its own. So let’s try to make a frame for the stands!!

Step 14: ដំណាក់កាលទី១៤

ដើម្បីឱ្យអ្នកស្រួលបង្វិល អ្នកអាចធ្វើជារបស់សម្រាប់ទប់ជើងរបស់វាបាន ។ ទីមួយអ្នកត្រូវបិតឈើកំណាត់ប្រវែង ១១ សម ទៅនឹងទទឹងនៃជើងទម្រទាំងសងខាងដូចខាងក្រោម ។ រួចវាស់ប្រវែងពីជើងទ្រទីមួយទៅជើងទ្រទីពីរ រួចតកំណាត់ឈើដែលមានប្រវែង១៥ ជាប់គ្នាដើម្បីបិតធ្វើជាស៊ុម ។

First, you have to take the 11 cm stick and glue it from one leg of your one stand to another leg. Do it for both sides. Then measure the distance between your stands and stick two of the 15 cm sticks together so that it has the length of the distance between your stands. Make two of those long sticks for two sides of the stands.

Step 15: ដំណាក់កាលទី១៥

រួចបិតឈើដែលបានតជាប់គ្នា ជាប់នឹងជើងទ្ររបស់អ្នកទាំងសងខាង នោះអ្នកនឹងទទួលបានស៊ុម សម្រាប់បង្វិលរបស់អ្នក ។

After connecting the 15 cm sticks, glue them to your stands for both sides.

Step 16: លទ្ធផល (Result)

You can use the video and the pictures to see more details of the wheeler.

អ្នកអាច មើលវីដីអូ និងរូបថតដើម្បីយល់ច្បាស់ពី ធ្នើបង្វិលឲ្យកាន់តែខ្លាំង។

Be the First to Share

  Recommendations

  • Rice & Grains Challenge

   Rice & Grains Challenge
  • Lamps Challenge

   Lamps Challenge
  • Puzzles Challenge

   Puzzles Challenge

  Comments