Introduction: Hyakunin Isshu (Japanese Carta Game) Practice Machine

First of all, I would like to introduce Hyakunin Isshu and Japanese Carta Game.

Please refer to this and watch this.

I hope this instructables will contribute to diffuse Japanese Carta Game.

For developing this instructables, I have combined several Arduino and Processing techniques.

Thank you nyaqu for Arduino talking system and thank you nyatla for NyID Marker.


Step 1: System Outline

These picture and flowchart show the system outline of Hyakuninn Isshu Practice Machine.

The followings are materials for Hyakunin Isshu Practice Machine;

  AquesTalk pico LSI  ATP3011F4-PU
  Arduino MEGA
  Speaker

  Webcam  Logicool HD Pro Webcam C910

  Arduino UNO
  Renbotics ServoShield
  Servo  Futaba S3003 x 2
  RC Servo Bracket  AGBL-S03T
  Laser Pointer

  Column support for Webcam and Servos


Step 2: Carta With NyID Marker

Make 100 Hyakunin Isshu cards with NyID markers.

Refer to this for NyID marker.


Step 3: Hyakunin Isshu Reading Out Data

The followings are Hyakunin Isshu reading out data for Arduino MEGA + AquesTalk pico LSI ATP3011F4-PU.

  "akinotano karihonoihono tomawoarami wagakoromodewa tuyuninuretutu \r",
  "harusugite natsukinikerasi sirotaeno koromohosucho amanokaguyama \r",
  "asibikino yamadorinowono sitariwono naganagasiiyowo hitorikamonen \r",
  "tagonourani uchiidetemireba sirotaeno fujinotakaneni yukiwafuritutu \r",
  "okuyamani momijifumiwake nakusikano koekikutokizo akiwakanasiki \r",
  "kasasagino wataseruhasini okusimono sirokiwomireba yozofukenikeru \r",
  "amanohara furisakemireba kasuganaru mikasanoyamani idesitsukikamo \r",
  "wagaihowa miyakonotatsumi sikazosumu yowoujiyamato hitowayuunari \r",
  "hananoirowa utsurinikerina itazurani wagamiyonifuru nagamesesimani \r",
  "koreyakono yukumokaeruno wakaretewa sirumosirazumo ousakanoseki \r",
  "wadanohara yasojimakakete kogiidenuto hitonihatugeyo amanoturibune \r",
  "amatsukaze kumonokayoiji fukitomeyo otomenosugata sibasitodomen \r",
  "tsukubaneno mineyoriotsuru minanogawa koizotsumorite futitonarinuru \r",
  "michinokuno sinobumochizuri tareyueni midaresomenisi warenaranakuni \r",
  "kimigatame harunononiidete wakanatsumu wagakoromodeni yukihafuritutu \r",
  "tachiwakare inabanoyamano mineniouru matsutosikikaba imakaerikon \r",
  "chihayaburu kamiyomokikazu taxtutagawa karakurenaini mizukukurutowa \r",
  "suminoeno kisiniyorunami yorusaeya yumenokayoiji hitomeyokuran \r",
  "naniwagata mijikakiasino fusinomamo awadekonoyowo sugusiteyotoya \r",
  "wabinureba imawataonaji naniwanaru miwotsukusitemo awantozoomou \r",
  "imakonto iisibakarini nagatsukino ariakenotsukiwo machiizurukana \r",
  "fukukarani akinokusakiwo siorureba mube yamakazewo arasitoyuuran \r",
  "tsukimireba chijinimonokoso kanasikere wagamihitotsuno akiniwaaranedo \r",
  "konotabiwa nusamotoriaezu tamukeyama momijinonisiki kaminomanimani \r",
  "nanisioba ousakayamano sanekazura hitonisirarete kuruyosimogana \r",
  "okurayama minenomomijiba kokoroaraba imahitotabino miyukimatanan \r",
  "mikanohara wakitenagaruru izumigawa izumikitoteka koisikaruran \r",
  "yamazatowa fuyuzosabisisa masarikeru hitomemokusamo karenutomomoeba \r",
  "kokoroateni orabayaoran hatsusimono okimadowaseru siragikunohana \r",
  "ariakeno tsurenakumiesi wakareyori akatsukibakari ukimonowahasi \r",
  "asaborake ariakenotsukito mirumadeni yosinonosatoni furerusirayuki \r",
  "yamakawani kazenokaketaru sigaramiwa nagaremoaenu momijinarikeri \r",
  "hisakatano hikarinodokeki harunohini sizukokoronaku hananotiruran \r",
  "darewokamo siruhitonisen takasagono matsumomukasino tomonaranakuni \r",
  "hitowaisa kokoromosirazu furusatowa hanazomukasino ka nioikeru \r",
  "natsunoyowa matayoinagara akenuruwo kumonoizukoni tsukiyadoruran \r",
  "siratsuyuni kazenofukisiku akinonowa tsuranukitomenu tamazochirikeru \r",
  "wasuraruru miwobaomowazu chikaidesi hitonoinochino osikumoarukana \r",
  "asajyu no ononosinohara sinoburedo amaritenadoka hitonokoisiki \r",
  "sinoburedo ironiderikeri wagakoiwa monoyaomouto hitonotoumade \r",
  "koisutyo waganawamadaki tachinikeri hitosirezukoso omoisomesika \r",
  "chigirikina kataminisodewo siboritutu suenomatsuyama namisosajitowa \r",
  "aimiteno nochinokokoroni kurabureba mukasiwamonowo omowazarikeri \r",
  "aukotono taetesinakuba nakanakani hitowomomiwomo uramizaramasi \r",
  "awaretomo yuubekihitowa omooete minoitazurani narinubekikana \r",
  "yuranotowo watarufunabito kajiwotae yukuemosiranu koinomichikana \r",
  "yaemugura sigereruyadono sabisisani hitokosomiene akiwakinikeri \r",
  "kazewoitami iwautunamino onorenomi kudaketemonowo omoukorokana \r",
  "mikakimori ejinotakuhino yoruwamoe hiruwakietutu monokosoomoe \r",
  "kimigatame osikarazarisi inochisae nagakumoganato omoikerukana \r",
  "kakutodani eyahaibukino sasimogusa sasimosirajina moyuruomoiwo \r",
  "akenureba kurukumonotowa sirinagara naouramesiki asaborakekana \r",
  "nagekitutu hitorinuruyono akurumawa ikanihisasiki monotokawasiru \r",
  "wasurejino yukusuemadewa katakereba kyouwokagirino inochitomogana \r",
  "takinootowa taetehisasiku narinuredo nakosonagarete naokikoekere \r",
  "arazaran konoyonohokano omoideni imahitotabino aukotomogana \r",
  "meguriaite misiyasoretomo wakarumani kumogakurenisi yowanotsukikage \r",
  "arimayama inanosasahara kazefukeba idesoyohitowo wasureyawasuru \r",
  "yasurawade nenamasimonowo sayofukete katabukumadeno tsukiwomisikana \r",
  "o eyama ikunonomichino tookereba madafumimomizu amanohasidate \r",
  "inisieno naranomiyakono yaezakura kyoukokonoeni nioinurukana \r",
  "yowokomete torinosoranewa hakarutomo yoniousakano sekiwayususaji \r",
  "imawatada omoitaenanto baxtukariwo hitozutenarade yuuyosimogana \r",
  "asaborake ujinokawagiri taedaeni arawarewataru sezenoajirogi \r",
  "uramiwabi hosanusodedani arumonowo koinikuchinan nakosoosikere \r",
  "morotomoni awaretoomoe yamazakura hanayorihokani siruhitomonasi \r",
  "harunoyono yumebakarinaru tamakurani kainakutatan nakosoosikere \r",
  "kokoronimo aradeukiyoni nagaraeba koisikarubeki yowanotsukikana \r",
  "arasifuku mimuronoyamano momijibawa taxtutanokawano nisikinarikeri \r",
  "sabisisani yadowotachiidete nagamureba izukumoonaji akinoyuugure \r",
  "yuusareba kadotanoinaba otozurete asinomaroyani akikazezofuku \r",
  "otonikiku takasinohamano adanamiwa kakejiyasodeno nuremokososure \r",
  "takasagono onoenosakura sakinikeri toyamanokasumi tatazumoaranan \r",
  "ukarikeru hitowohaxtuseno yamaorosi hagesikaretowa inoranmonowo \r",
  "chigiriokisi sasemogatsuyuwo inochinite awarekotosino akimoinumeri \r",
  "wadanohara kogiidetemireba hisakatano kumoinimagau okitsusiranami \r",
  "sewohayami iwanisekaruru takigawano waretemosueni awantozoomou \r",
  "awajisima kayouchidorino nakukoeni ikuyonezamenu sumanosekimori \r",
  "akikazeni tanabikukumono taemayori moreizurutsukino kagenosayakesa \r",
  "nagakaran kokoromosirazu kurokamino midaretekesawa monokosoomoe \r",
  "hototogisu nakitsurukatawo nagamureba tadaariakeno tsukizonokoreru \r",
  "omoiwabi satemoinochiwa arumonowo ukinitaenuwa namidanarikeri \r",
  "yononakayo michikosonakere omoiiru yamanookunimo sikazonakunaru \r",
  "nagaraeba matakonogoroya sinobaren usitomisiyozo imawakoisiki \r",
  "yomosugara monoomoukorowa akeyaran neyanohimasae tsurenakarikeri \r",
  "nageketote tsukiyowamonowo omowasuru kakochigahonaru waganamidakana \r",
  "murasameno tsuyumomadahikinu makinohani kiritachinoboru akinoyuugure \r",
  "naniwaeno asinokarineno hitoyoyue miwotsukusiteya koiwatarubeki \r",
  "tamanooyo taenabataene nagaraeba sinoburukotono yowarimozosuru \r",
  "misebayana ojimanoamano sodedanimo nurenizonuresi irowakawarazu \r",
  "kirigirisu nakuyasimoyono samusironi koromokatasiki hitorikomonen \r",
  "wagasodewa sioinimienu okinoisino hitokososirane kawakumamonasi \r",
  "yononakawa tsunenimogamona nagisakogu amanoobuneno tsunadekanasimo \r",
  "miyosinono yamanoakikaze sayofukete furusatosamuku koromoutsunari \r",
  "ookenaku ukiyonotamini ooukana wagatatsusomani sumizomenosode \r",
  "hanasasou arasinoniwano yukinarade furiyukumonowa wagaminarikeri \r",
  "konuhitowo matsuhonourano yuunagini yakuyamosiono mimokogaretsutsu \r",
  "kazesoyogu naranoogawano yuugurewa misogizonatsuno sirusinarikeru \r",
  "hitomoosi hitomouramesi ajikinaku yowoomouyueni monoomoumiwa \r",
  "momosikiya furukinokibano sinobunimo naoamariaru mukasinarikeri \r",

Step 4: Arduino and Processing Codes

Refer to this for Arduino MEGA + AquesTalk pico LSI ATP3011F4-PU wiring.

Since <ServoShield.h> is not yet compatible for arduino-1.0, use arduino-0023 or less for Arduino UNO + Renbotics ServoShield.


Step 5: Cautionary Note

If laser get into you eyes, you may go blind!
Do NOT stare at the laser pointer!

Arduino Challenge

Participated in the
Arduino Challenge