Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Introduction: Drawer for Old Tools / Fioka Za Stari Alat

Prinuđen da rasklonim alate koji nisu u upotrebi ali i koji nisu za bacanje. Zauzimaju prostor i smetaju, rešenje sam našao izradom ove fioke. Smešteni su i čekaju vreme kada će ponovo biti u upotrebi. Hvala na pažnji. :)

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • First Time Author Contest

   First Time Author Contest

  Discussions