Humiditair

Introduction: Humiditair

Voor mijn project van het 2de semester NMCT besloot ik een soort weerstation te maken. Mijn device is meer bedoeld voor binnenshuis gebruik. Het meet de temperatuur en luchtvochtigheid van een ruimte, print die uit op 2 lcd displays, en slaat het op in een database op een raspberry Pi. De raspberry pi host op zijn beurt een website die de uitgelezen data uit de database haalt en het zo ook displayt.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: List of Materials

1 x Raspberry Pi 3 Model B

1 x DHT11 sensor met shield

2 x 1602a LCD-displays

1 x Breadboard

1 x flat cable voor raspi

1 x GPIO T-stuk

1 x 10k potentiometer

male to female jumper cables

male to male jumper cables

loctite of andere secondelijm

1 x behuizing naar keuze

Step 2: Plan Je Schakeling En Bouw Ze

De DHT11 verbinden:

 • Verbind de 5V pin aan de 5V
 • Verbind de GND pin aan de GND
 • Verbind de D4 pin aan GPIO pin 27

De 10k potentiometer aansluiten:

 • verbind de positieve pool aan 5V
 • verbind de negatieve pool aan GND

LCD's aansluiten(2x uitvoeren, 2de keer aan andere GPIO pins):

 • verbind de VSS aan de GND
 • verbind de VDD aan 5V
 • verbind de VO aan de output van je 10k potentiometer
 • verbind de RS pin aan GPIO pin 26
 • verbind de RW pin aan de GND --> dit is om uit te lezen van je LCD, dit doen we niet in dit project
 • verbind de E pin aan GPIO pin 19
 • verbind de D4 pin aan GPIO pin 22
 • verbind de D5 pin aan GPIO pin 5
 • verbind de D6 pin aan GPIO pin 6
 • verbind de D7 pin aan GPIO pin 13
 • verbind de A pin aan 5V
 • verbind de K pin aan de GND

Step 3: Stel Je Raspberry Pi In

Deze link is een simpele manier om een raspberry pi op te zetten:

https://www.raspberrypi.org/documentation/setup/

Zorg dat je zeker de laatste versie van raspbian stretch geinstalleerd hebt.

Step 4: Stel Je MySQdb

We moeten een database kunnen opzetten waar alle ingelezen gegevens worden opgeslagen, zodat iemand ze nadien ook kan bekijken in de website

Om mysqldb te installeren doe:

<p>me@my-rpi:~ $ sudo apt update</p>
me@my-rpi:~ $ sudo apt install -y python3-venv python3-pip python3-mysqldb mariadb-server uwsgi nginx uwsgi-plugin-python3 rabbitmq-server<br>

Hierna kan je de database starten met

sudo systemctl status mysql

Hierna kan je voor de eerste keer in de database gaan met

sudo mysqldb

Hier maak je eerst gebruikers aan voor je database, en maak je ondertussen ook je schema.

Step 5: Installeer Je Flask Services, Zodat Je Een Website Kan Laten Draaien Op Je Pi

Voer de volgende commando's uit:

me@my-rpi:~ $ python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel virtualenv
me@my-rpi:~ $ mkdir project1 && cd project1
me@my-rpi:~/project1 $ python3 -m venv --system-site-packages env
me@my-rpi:~/project1 $ source env/bin/activate
(env)me@my-rpi:~/project1 $ python -m pip install mysql-connector-python argon2-cffi Flask Flask-HTTPAuth Flask-MySQL mysql-connector-python passlib celery

Step 6: De Code

Alle code van het project, samen met andere assets vind je in de volgende github repository:

https://github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-sti...

Step 7: Het Eindproduct

Be the First to Share

  Recommendations

  • Trash to Treasure Contest

   Trash to Treasure Contest
  • Raspberry Pi Contest 2020

   Raspberry Pi Contest 2020
  • Wearables Contest

   Wearables Contest

  Discussions