LDR Ile Karanlıkta Yanan Led Uygulaması

Bu projede; ışık seviyesi belirlediğimiz değerin altına düşerse, led yanıyor.

Gerekli Malzemeler:

->Arduino Uno/Nano/Leonardo...

->LED

->Jumper kablo

->Direnç (Elimde doğru düzgün direnç kalmadığı için ben bir tane led kullandım. UNUTMAYIN! Ledlerin de bir direnci vardır. Fakat siz LDR için 10K ohm ve led için 330 ohm direnç kullanabilirsiniz.)

->Breadboard

->LDR

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: Fritzing Şeması

Step 2: Codes

First Time Authors Contest 2016

Participated in the
First Time Authors Contest 2016

Arduino Contest 2016

Participated in the
Arduino Contest 2016

1 Person Made This Project!

Recommendations

  • Made with Math Contest

    Made with Math Contest
  • Multi-Discipline Contest

    Multi-Discipline Contest
  • Robotics Contest

    Robotics Contest

4 Discussions