Patineteak Egiteko Prentsa Hidraulikoa

Patineteak egiten dituzten enpresa batentzako prentsa hidrauliko bat egin dugu. Bi zilindro erabili dira horretarako.
Zilindro batean denboralizazioa aplikatu zaio eta bestean ez. Aurrenego zilindroak presioa aplikatzen du xaflak zapaltzeko eta denboralizazioa erabiliz 30 segundoz presioa eraginez gelditzen da; eragiketa bukatu eta zilindroak bere lana bukatu ondoren bigarrengo zilindroa martxan jartzen da moldetik xafla ateraz. Automata programatuta ZEN programaren bidez lortu dugu prozesua automatizatzea.

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: GRAFCET -a Eta Automataren Programa

Step 2: Eskema Hidraulikoa

Step 3: Eskema Elektrikoa

Be the First to Share

  Recommendations

  • Made with Math Contest

   Made with Math Contest
  • Cardboard Speed Challenge

   Cardboard Speed Challenge
  • Multi-Discipline Contest

   Multi-Discipline Contest

  Discussions