*Regulirana Napajanja*

Introduction: *Regulirana Napajanja*

Regulirana napajanja su najpotrebniji uređaji radio-amatera, elektroničara ili hobista. Možete naći mnoga napajanja sa raznim cijenama, ali zasto davati novce kada možete sami probati napraviti regulirano napajanje koje će biti sasvim dovoljno i snažno za većinu stvari!

Teacher Notes

Teachers! Did you use this instructable in your classroom?
Add a Teacher Note to share how you incorporated it into your lesson.

Step 1: *Regulatori Napona*

U ovih par dijelova objasnit ću vam princip rada najpoznatijeg regulatora napona sa tranzistorom LM317 i LM338.

Shema je potpuno ispravna i radi na stvarnom sklopu, također je provedena simulacija gdje se pokazalo da je sve ispravno, tako možete ove sheme koristiti za vaše buduće projekte. :)

Step 2: Dijelovi I Opis Rada

Opis

Ovaj sklop se koristi kao izvor reguliranog napajanja od 1.25 do 30V, struja 1.5A sa LM317, 5A sa LM338. C1, C2 su kondenzatori za stabilizaciju tj. „glađenje“ napona, C3 se koristi za stabilizaciju pri većim frekvencijama. Diode D1 i D2 se korsite da se kondenzatori ne prazne direktno u tranzistor IC1 (LM317 ili LM338). Prilikom kratkog spoja kondenzatori će se također prazniti preko D1 i D2. Potenciometar R1 se preporuća da bude multi-turn 10kΩ zbog precizinije regulacije napona. Može se koristiti obićni potenciometar, ali bit će lošija preciznost regulacije. Kondenzator C4 se koristi za bolje odbijanje „šuma“ tj. pri većim strujama napon neće varirati. C5 se koristi za stabilizaciju pri većim frekvencijama. Na tranzistor IC1 obavezno staviti hladilo!!!

DIJELOVI
C1, C2 = 4700uF 50V elektrolitski kond. C3 = 0.1uF tantalum 50V ili keramicki kond. C4 = 10uF 50V elektrolitski kond. C5 = 0.1uF tantalum 50V ili keramicki kond. R1 = 10kΩ multi-turn potenciometar R2 = 220Ω 1/2W 0,5% metal film otpornik D1, D2 = 1N4004 ili 1N4007 IC1 = LM317 ili LM338 // Za struje do 1.5A koristiti LM317, za struje do 5A koristiti LM338 B1 = Gretz 5A F1 = Ovisno o nazivnoj struji transformatora F2 = 1.5A za LM317, 4A za LM338

Step 3: Ulazni Izmjenicni Napon

Ulazni izmjenicni signal je sinusoidni napon maksimalne vrijednosti 42V i frekvencije 50Hz. To je maksimalni napon koji amplituda daje. Nama treba efektivni napon koji zapravo koristi sklop, taj napon je napon za drugi korijen manji od maksimalnog napona.

u=Uo*sin(wt)

Formula za izmjenični napon gdje se vidi Uo tj. max napon.

U= Uo/√2

U - efektivni napon

Uo - maksimalni napon

Znači 42V/1.4 = 30V kao što je prikazano na slici!

(Simulacija je napravljena u programu MULTISIM 11.0)

Napomena: Simulacija je rađena bez transformatora, u stvarnom slučaju transformator je obavezan osim ako nemate izvor izmjenicnog napona 30V!

Step 4:

Be the First to Share

  Recommendations

  • Backyard Contest

   Backyard Contest
  • Silly Hats Speed Challenge

   Silly Hats Speed Challenge
  • Finish It Already Speed Challenge

   Finish It Already Speed Challenge

  2 Discussions

  0
  ElectroBM
  ElectroBM

  Reply 4 years ago

  Thank you!