Introduction: Arduino Uno + SIM900 + DHT22 + Thingspeak [ENG /PL] MULTIPLE SENSOR DATA!

Hi,

I saw that there is lack of informations how post multiple sensor data to thingspeak by Arduino Uno with SIM900 module. So I made short instructable of connection and configuration Arduino UNO with SIM900 and DHT22 sensor. Data from DHT22 (temperature and humidity) will be sent over GPRS to Thingspeak. You can easily change code to work with other sensors.

Cześć,

Zauważyłem, że stosunkowo mało jest informacji jak wysłać dane z wielu sensorów do Thingspeak za pomocą Arduino Uno i modułu SIM900. Dlatego sporządziłem krótką prezentację połączenia i konfiguracji Arduino UNO z SIM900 i sensorem DHT22. Dane pochodzące z sensora czyli temperatura i wilgotność będą wysyłane przez GPRS do serwisu Thingspeak. Całość jest względnie prosto przedstawiona i opisana, tak aby można było w szybki sposób dostosować działanie z innymi sensorami.

Step 1: Connection / Połączenie

Important: SIM900 need good power source. I had a lot of problems with 5V (0.8A) 800mA after change to 5V 2A (2000mA) everything works fine. Remember of change EXTERNAL switch position.

SIM900 RX -> Arduino UNO 8

SIM900 TX -> Arduino UNO 7

SIM900 GND -> Arduino UNO GND

DHT22 VCC -> Arduino UNO 5V

DHT22 GND -> Arduino Uno GND

DHT22 Data -> Arduino Uno 10

Ważne: SIM900 potrzebuje porządnego źródła zasilania. Miałem sporo problemów z 5V (0.8A) 800mA dopiero po zmianie na 5V 2A (2000mA) całość zadziałała. Pamiętajcie o zmianie pozycji przełącznika na tryb EXTERNAL.

Step 2: Prepare / Przygotuj

Login to your Thingspeak account and copy Write API key it will be necessary later.

Zaloguj się do swojego konta Thingspeak i skopiuj klucz Wirte API, będzie później potrzebny.

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności sprawdźcie czy posiadacie
zainstalowane biblioteki DHT i SOFTWARESERIAL. Wszystko znajdziecie w linku na końcu.

Fisrt of all make sure that you have installed DHT and SOFTWARESERIAL libraries. Everything you can find by clicking link at the end.

Step 3: Code / Kod

I will not explain every line of code, because is quite simple. Maybe part with AT commands is complicated but if you use google to search SIM900 commands everything will be simplier. Anyway some comments are included.

Nie będę tłumaczył każdej linijki kodu ponieważ jest całkiem prosty. Może część z komendami AT wydaje się skomplikowana, jednak po wyszukaniu w google np. hasła: SIM900 commands wszystko stanie się prostsze. Tak czy owak drobne komentarze są zamieszczone.


I have hope that this is what you want. ;-)

Mam nadzieję, że to jest to czego chcieliście ;-)

[FULL CODE]