Introduction: Control De Temperatura Node Red

Aquest projecte està orientat a controlar la temperatura d'un sistema a través de un sensor DHT11 connectat a un Arduino Uno. Per poder controlar la resposta que volem depenent la temperatura i fer una interfície gràfica utilitzarem el Node Red, un programa preinstalat a la Raspberry encarat a l'IoT. Les dades que enviarà l'arduino es tractaran a la Raspberry i s'enviaran al FRED, una superfície cloud que permet treballar amb el Node Red des del núvol. Depenent de la temperatura enviarà una resposta, o una altra, a la Raspberry per actuar.

Step 1: Programació Arduino

Primerament, es necessari descàrregar la llibreria del sensor DHT1. Aquí les trobareu adjuntades només farà falta descarregar-les i posar-les a la carpeta llibreries en el directori de l'arduino en una carpeta amb el nom rDHT11.

Seguidament, creem el programa que utilitzarem per agafar els valors de temperatura, enviar els valors per el port sèrie i engegar i apagar els leds.

Step 2: Programa Arduino

Aquest és el programa utilitzat per l'adquisició de dades i la gestió en l'arduino.

Step 3: Connexiónat Arduino

En aquesta imatge es veu com s'han realitzat les connexions amb l'arduino.

Step 4: Raspberry I Node Red

Primerament, es necessari obrir el programa node red. Per realitzar-ho s'ha d'obrir el menú de la raspberry, anar a l'apartat de la configuració i obrir el node red. Al fer-ho, s'obrirà el cmd indicant que s'ha obert correctament el programa, les comandes que són necessàries per engegar i parar el node red i la direcció que hem de posar al navegador per poder començar a treballar amb el programa.

La direcció per començar a treballar és la següent; http://127.0.0.1:1800

Step 5: Programació Node Red

En les imatges que trobareu en aquest step podreu veure com s'han programat els nodes, aquestes imatges estan ordenades conseqüentment amb la següent explicació.

Nodes programats:

Node Port sèrie entrada / sortida

En aquest node, com es veu en la primera imatge, cal seleccionar les característiques de velocitat de transmissió i la porta a la qual està connectat. Pel node de sortida es programarà igual.

Node Funció temperatura

En aquest node depenent de la temperatura que ens arriba pel sèrie (msg.payload) enviarà al node sèrie de sortida la resposta corresponent. Aquest node també va connectat al de funció de correu.

Node Funció correu

Aquest node envia un correu amb la frase establerta en el payload en el cas que la temperatura superi el límit superior, es a dir, quan la funció de temperatura retorna un 3.

Node correu

Node de sortida on es configura el correu amb la seva corresponent contrasenya.

Node Fred

Aquest node envia les dades al núvol FRED. Per a que hi hagi connexió amb el cloud cal vincular-lo amb el teu compte posant el nom d'usuari i la API Key que es troba en el perfil del teu compte de Fred. És molt important que el node tingui el mateix nom que el node que tenim en el fred ja que sinó no hi haurà comunicació.

Finalment, es pot veure la imatge de tots els nodes. Els nodes no comentats estan col·locats per realitzar proves.

Step 6: Programació Fred

Per treballar amb el fred és necessari crear un compte.

Seguidament s'esmenten els nodes que s'han utilitzat.

Node Fred

Aquest node obté els valors de temperatura enviats des de la raspberry. Per configurar-lo correctament és necessari que tingui el mateix nom que el node de la raspberry.

Node Funció funcionament del motor

En aquest node depenent de la temperatura entrada ens envia un missatge per el payload on informa sobre l'estat del motor. Aquest estat es podrà visualitzar a la interfície gràfica.

Nodes Gràfics de temperatura

Aquests nodes són dos gràfics, un lineal i un circular on es podrà veure la temperatura del sensor. Per programar-los només és necessari canviar el nom que ens apareixerà en la interfície gràfica.

Node Estat del motor

Aquest node ens permet visualitzar un missatge dins de la interfície d'usuari. En aquest node és necessari modificar el label ja que és el missatge que apareix a la user interface per defecte.

Seguidament es pot veure la imatge de tots els nodes del fred.

Finalment per entrar a la interfície gràfica és necessari entrar a dins del fred al teu compte i anar al segúent enllaç.

https://fred.sensetecnic.com/red/ui/