Introduction: Foam Shredder

NL:

Wij ontwierpen een machine die zachte materialen kan schaven tot fijne korrels. We werkten met materialen die makkelijk online of in de supermarkt zijn te vinden. Met de machine kan je op een veilige manier schuimstukken (bijvoorbeeld isolatie) gaan verfijnen tot een halffabricaat. Zacht afval kan dus gerecycleerd worden tot een halffabricaat waar opnieuw mee gewerkt kan worden.

Machine ontworpen door Emiel Gelaude, Wolf Dieleman en Ruben Verhelst

E:

We designed a machine that can shred soft materials into finer pulp. We worked with materials that are easy to find online or in the supermarket. With the machine you can safely refine foam pieces (for example insulation) into a semi-finished product. Soft waste can therefore be recycled into a semi-finished product that can be used again.
Machine designed by Emiel Gelaude, Wolf Dieleman and Ruben Verhelst

Step 1: Tools and Material

Tools:

 • Accuschroefboormachine
 • Hamer
 • Gelijk contourfrees
 • Lasercutter

Materiaal:

 • Nagels
 • Vijzen
 • Hout lijm
 • Hout (triplex 8mm)
 • Abs afdek plaat
 • Stalen staaf
 • Inklem beugel
 • Fietsband rubber

Standaard componenten:

Mechanisch

 • 2 kogellagers
 • Tandriem
 • Tandwiel (diameter: wolf)
 • Tandwiel (diameter: wolf, klein)

Elektrisch

 • DC motor ( van schroefboormachine)
 • Transfo (AC à DC)
 • Aan/uit schakelaar
 • bedrading

E:

Tools:

 • Cordless drill / driver
 • Hammer
 • Trim router
 • Lasercutter

Material:

 • Nails
 • Screw
 • Wood glue
 • Wood (plywood 8mm)
 • Abs cover plate
 • Steel bar
 • Clamping bracket
 • Bicycle tire rubber

Standard components:

Mechanical

 • 2 ball bearings
 • Gt2 sized belt
 • Pulley (diameter: 15 teeth)
 • Pulley(diameter: 40 teeth)

Electric

 • DC motor (from an electric screwdriver)
 • Transformer (AC à DC)
 • On-off switch
 • wires

Step 2: Wooden Parts

De bekisting van de shredder is gemaakt uit triplex van 8mm

dik. Zaag de contouren uit zoals aangegeven in de pdf (assembly-tekening.pdf) of maak gebruik van een lasercutter. De maten zijn gebaseerd op de groeten snijder die we haalden uit de supermarkt. (zie hoogte en breedte van de groenten snijder.)

E:

The framework of the shredder is made from 8mm plywood
. Cut the contours as indicated in the pdf (assembly-drawing.pdf) or use a laser cutter. The sizes are based on the vegetables cutter we got from the supermarket. (see height and width of the vegetable cutter.)

Step 3: Assembly Wooden Box (first Part)

Alle onderdelen worden aan elkaar bevestigd met lijm. Indien gewenst kan je alle onderdelen ook vast nagelen of vijzen.

Volg de stappen om het eerste deel van de bekisting te monteren, je kan een duidelijk overzicht vinden in de verschillende afbeeldingen:

 1. Monteer de voorkant en zij kanten aan de grond plaat.
 2. Monteer nu de basis plaat, zorg er voor dat deze even hoog zit als de L profielen.
 3. Lijm eerst de trechter samen om hem daarna op de bovenste plaat te montere.
 4. Plaats de bovenste kap op de bekisting.

E:

All parts are attached to each other with glue. If desired, you can also screw or nail all the pieces together.

Follow the steps to assemble the first part of the formwork, you can find a clear overview in the different images:

 1. Mount the front and side edges to the ground plate.
 2. Now mount the base plate, making sure it is as high as the L profiles.
 3. First glue the funnel together and then mount it on the top plate.
 4. Place the top cap on the formwork.

Step 4: Assembly Vegetable Grater

Haal het handvat uit de groenten snijder en vervang deze door de as (stalen staaf). Bevestig het tandwiel aan de as voor de latere riem overbrenging. Boor een gat in (diameter van de motor) onderaan in de behuizing van de groenten snijder. plaats nu het gemonteerde onderdeel in bekisting.

E:

Remove the handle from the vegetable cutter and replace it with the shaft (steel bar). Attach the sprocket to the shaft for the later belt transmission. Drill a hole (diameter of the motor) at the bottom of the vegetable cutter housing. now place the assembled part in framework.

Step 5: Montage Electrical Parts

Eenmaal de groeten snijder gemonteerd zit het eerste deel van de bekisting. Plaats nu ook de transformator onderaan in de behuizing, monteer daarna ook de motor in de behuizing van de groenten snijder. Zorg ervoor dat je kabels nog uit de behuizing komen en sluit ze aan op de transformator.

E:

Once the cutter is mounted, the first part of the framework is installed. Now place the transformer at the bottom of the housing, then also mount the motor in the housing of the vegetable cutter. Make sure your cables still come out of the housing and connect them to the transformer.

Step 6: Assembly Second Part of the Box

Als alles gemonteerd is in het eerste deel kunnen we beginnen aan het tweede deel van de bekisting.

Volg de volgende stappen, de afbeeldingen verduidelijken deze stappen

 1. Achterkant sluiten.
 2. Montage van eerste lager houder: bevestig de lager houder tegen de achter kant van de bekisting, steek nadien de lager in het daarvoor voorziene gat
 3. Montage motorhouder: monteer de plaat tegen de lager houder zodanig dat het lager ingeklemd zit tussen de behuizing en de plaat. De as van de motor moet door het daarvoor voorziene gat komen te zitten.
 4. Montage 2de lager houder: plaats het 2de lager in de daarvoor voorziene lager houder. De as is nu gefixeerd door 2 lagers.

E:

When everything is mounted in the first part, we can start on the second part of the framework.
Follow the following steps, the images clarify these steps

 1. Close the back.
 2. Fitting the first bearing holder: fix the bearing holder against the rear side of the framework, then insert the bearing into the provided hole Mounting the motor holder: mount the plate against the bearing holder in such a way that the bearing is clamped between the housing and the plate.
 3. The shaft of the motor must pass through the provided hole.
 4. Mounting 2nd bearing holder: place the 2nd bearing in the bearing holder provided for this. The shaft is now fixed by 2 bearings.

Step 7: Connecting the Belt Transmission

Bevestig de riem over de beide tandwielen.

E:

Put the belt over the 2 pulleys.

Step 8: Safety

Om alles veilig te houden maken we nog een bescherming die ervoor zorgt dat de as en motor weg

zitten. Achteraf kleven we nog waarschuwing stickers op de gevaarlijke plaatsen.

E:

To keep everything safe, we make a protection that ensures that the shaft and engine are gone
to sit. Afterwards we still put warning stickers on the dangerous places.