Introduction: Hoe Moet Je Een Zombie Hamster Doden/ How to Kill a Zombie Hamster


Step 1: Je Komt Een Hamster Tegen/ You Encounter a Hamster

Een hamster herken je aan zijn kleine gestalte en pluizige vacht.
Vele verwarren hem ten onrechte met een muis of een rat.
Kijk vanachter bij het beestje of het een lange staart heeft.
Zo ja, dan is het waarschijnlijk een muis of rat.
Zo niet, dan heb je een hamster.
Je kan een hamster herkennen van op afstand door het schelle onophoudelijke gepiep.
Heel belangrijk! Past het beestje in je hand als je het opheft?
Zo niet dan heb je waarschijnlijk een kleine hond vast.
Je hamster hoort dus in je hand te passen.

Een laatste test: geef het diertje een paar zonnebloempitten. Als hij het op eet en zijn kaken dikker worden dan heb je te maken met een hamster.ENGLISH:
You can recognize a hamster by it's small features and furry coat.
Many wrongly confuse him with a mouse or a rat.
Look at the back of the animal and see if it has a long tail.
If so, then it's probably a mouse or a rat.If not, then you might have a hamster.
You can recognize a hamster from a distance by the constant, sharp, squeaking noise it makes.
Very important! If you pick it up, does the animal fit into your hand?
If not, then you are probably holding a small dog.
Your hamster is supposed to fit in your hands.

A final test: feed the animal some sunflower pits. If he eats it and his cheeks become fatter, you're dealing with a hamster. 

Step 2: Herken De Zombie Hamster/ Recognize a Zombie Hamster

Een zombiehamster lijkt heel sterk op een gewoon hamster. Laat je niet misleiden!
Een zombiehamster kan je niet zoals andere zombies herkennen aan zijn groen, blauwe huid. Hij heeft namelijk een vacht.
Maar je kan hem wel eens aaien en zien of de vacht nog steeds zacht en donzig is. Bij een zombiehamster zal de vacht iets ruwer zijn dan bij normale hamsters.
Let vooral op de ogen.
Zombiehamsters hebben een typische lege blik een donkere kringen rond hun ogen en schrikken weg van helder licht.
De nagels zullen dikker en sterker zijn dan bij je alledaagse, gewone hamster.
Vooral opvallend zijn de littekens en missende lichaamsdelen.
Zombiehamsters maken, in plaats van een schel piepgeluid, een trage, diepe kreun. Kenmerkend voor het woord 'mrreaauhhhhbbb'. Wat dit woord nu juist wilt betekenen weten wetenschappers nog niet zeker maar ze vermoeden dat het verwant is aan menselijke zombies en dus waarschijnlijk het hamsters equivalent is voor 'hersens'. 


ENGLISH:
A zombie hamster looks a lot like a regular hamster. Don't be fooled!
You can't recognize a zombie hamster by it's green/blue skin since he has a fur. But you can pet it and see if the fur is rougher then the ones of normal hamsters.
Pay attention to the eyes.
Zombie hamsters have this typical empty gaze and dark circles around their eyes and are frightened by bright light.
The nails will be stronger and thicker then your average hamster.
Watch out for scars and missing body parts.
Zombie hamsters make, instead of the usual sharp squeaking,a  slow, heavy moaning sound. Noticeable for the word 'mrreaauhhhhbbb'. Scientists aren't sure yet to what exactly this word means but they suspect it might be the hamster equivalent for 'brains'
Step 3: Vlucht Naar Een Veilige Plek En Bepaal De Positie Van De Zombie Hamster./ Run to a Safer Place and Locate the Position of the Zombie Hamster

Als je een zombiehamster tegen komt is het eerste wat je moet doen: weg vluchten naar een iets hoger gebied.
Een stoel of trapje is gekend om succesvol zombiehamsters te verwarren.
Een deur sluiten en in de andere kamer wachten kan ook een goede, tijdelijke optie zijn maar zombiehamsters hebben nu eenmaal sterke nagels en tanden en kunnen zich vrij snel een weg door muren en deuren knagen.

Je staat nu veilig op een iets hoger trapje. Wat nu? Lokaliseer de zombiehamster!
Doordat hun hersens dood zijn reageren ze trager en zullen ze niet door de kamer snellen zoals gewonen hamsters dat wel doen. Hierdoor is het dus vrij gemakkelijk om een oogje te houden op jouw zombie hamster. Eenmaal je jezelf veilig hebt gesteld en de zombiehamster hebt gelokaliseerd, gaan we over naar de volgende stap.


ENGLISH:

If you encounter a zombie hamster, the first thing you have to do is: runaway to a slightly higher area.
A chair or step is known to be very successful in confusing zombie hamsters.
Closing a door and waiting in another room can also be a temporarily option but zombie hamsters just so happen to have very strong nails and teeth and can chew their way through doors and walls relatively fast.

You are now safely on a slightly higher step. What now? Locate your zombie hamster!
Because their brains are dead, they respond slowly to impulses and won't be coursing across the room like normal hamsters do. This makes it easy to keep an eye on your zombie hamster. Once you have put your self in safety and you know where your zombie hamster is, we can continue to the next step.

Step 4: Zoek Een Wapen, Liefst Een Grote Hamer./ Find a Weapon, Preferably a Large Hammer

Zoek een wapen!

Een zombiehamster zal niet zomaar opgeven met achtervolgen.
Je zal het dus genoodzaakt moeten doden.
Gelukkig staan zombiehamsters niet op de lijst van bedreigde diersoorten, zoals zombiepanda's. Dit zal dus geen al te groot probleem zijn. Zorg ervoor dat je kleding aan hebt die een beetje vuil mag worden want zombiebloed is een dik groen slijm dat moeilijk uitwast op 40 graden.
Bij het kiezen van een wapen is het belangrijk te letten op het uiteinde van je object.
Verkieselijk is een object met een zwaar gewicht op het einde.
Een handige keukenbezem zal dus niet voldoen om je zombiehamster uit te schakelen.
Maar pas wel op!
Sommige zware objecten zijn ook niet effectief! Een baseballbat zal je zombiehamster enkel weg slaan en lichtjes verwonden. Zorg er dus voor dat je een bot object hebt waarmee je normaal gezien gemakkelijk iemand de kop mee in slaat en waarmee je herhaaldelijk na elkaar op je slachtoffer kan inhakken. Hamers of pannen zijn de effectiefste wapens bij het doden van zombiehamsters en hebben elk 95 % killratio. Maar met het kiezen van een wapen zijn we er nog niet!
Ik neem dus bij deze handleiding een dikke, zware hamer. Wees niet bang, je kan dit ook doen met een normale pan en dezelfde resultaten behalen.

ENGLISH:
Find a weapon!

A zombie hamster will not simply quit chasing you.
You will be forced to put an end to it.
Luckily zombie hamsters are not on the list of endangered species, such as zombie panda's. So this won't be much of a problem. Make sure you are wearing clothing that is allowed to get a little dirty because zombie blood is a thick green slime that doesn't easily wash out.
In choosing a weapon, it is important to take in account the end part of the object.
Preferably you should take an object with a heavy weight at the end.
A handy kitchen broom will there for not be effective in taking out your zombie hamster.
Be careful!
Even some heavy objects aren't effective either! A baseball bat will only knock away your zombie hamster and injure it slightly. Make sure you have an object with which you normally could easily bash in someone's skull and which allows you to repeatably chop in on your victim. Hammers or pans are the most effective weapons in killing a zombie hamster and have a 95% kill ratio. But we aren't finished yet with choosing your weapon!
I will use a heavy hammer during the explanation of this manual. Don't be troubled, you can just as easily act this out with a pan and get the same results.

Step 5: Verander Hamer in Anti-zombie Wapen/ How to Change Your Hammer Into an Anti-zombie Weapon

Een simpele handige hamer zal niet veel uithalen bij je zombiehamsterprobleem, vrees ik. Ze zijn namelijk immuun voor alledaagse objecten, niet zoals menselijke zombies die gemakkelijk worden gedood door geweren of keukenapparaten.
Dit is een stap die vele mensen vergeten, dus let goed op!
Neem een dikke zwarte stift en neem je gekozen wapen bij je.
Nu schrijf je met grote, vlot leesbare letters (BLOKSCHRIFT!!) 'I kill Zombies' op je object.
De plaats van de woorden maakt niet uit, zolang ze bij elkaar staan en er uitzien als een logische zin. 'I zombie kill' zal dus niet effectief zijn bij het doden van je zombiehamster.
Gelieve ook geen leestekens te gebruiken, zombiehamsters kunnen namelijk niet lezen en voor hen maakt dit dus geen verschil.
Voor de mensen die geen Engels kunnen lezen, er staat dus 'Ik dood zombies'.
We gebruiken de Engelse taal omdat het een universele taal is en we onmogelijk kunnen weten uit welk land de zombies afkomstig zijn. Vrijwel alle hamsters kunnen Engels spreken naast hun moedertaal. Je kan het ook met een Nederlandstalig opschrift proberen maar je slaagkansen zullen dan sterk dalen. Ik adviseer je om iemand te zoeken die wel Engels schrijven kan en die bereid is je bij te staan in je strijd tegen de zombiehamsters. 

ENGLISH:
A simple handy hammer won't do much to your zombie hamster problem, I'm afraid. They are immune to everyday objects, unlike the human zombies who you can kill with easy with a gun or kitchen appliances.
This is a step that most people forget, so pay attention!
Take a thick black marker and your weapon of choice.
Now write in big, readable letters 'I kill Zombies' on your object.
The place doesn't really matter as long as they are close to each other and look like a decent sentence. 'I Zombie Kill' will not be sufficient to kill your Zombie hamster.
Don't use any punctuation signs, zombie hamsters can't read so to them it'll make no difference.
We use the English language because it's a universal language and we can't possibly know from what country every hamster originates. Almost all hamsters speak english second to their native language. You could try it with a different language but I fear you will not be getting the same results, you chances to success will drop dramatically. 

Step 6: Val Zombie Hamster Aan/ Attack the Zombie Hamster

Nu ben je er klaar voor.
Doe een bandana om je hoofd, verf 2 zwarte strepen op je wangen en luid je strijdkreet!
Grijp je wapen, in dit geval de hamer, stevig vast in beide handen en zing 'The Eye Of The Tiger' in je hoofd. Dit zal helpen je moed te geven en je gefocust te houden.
Kijk eerst nog eens of je de zombiehamster nog steeds juist gelokaliseerd hebt voor je het verhoogde trapje verlaat.
Zie je hem? Goed!
Spring nu van je trap en ren met een hoge snelheid op de zombiehamster af. Dit zal hem verwarren.
Maak gebruik van zijn verwarring en sla met het zware, botte deel van je hamer op het hoofd van de hamster.
Als hij niet direct de grond op vliegt, geen paniek! Het komt wel vaker voor dat een zombiehamster herstelt van de eerste slag en dan terug probeert te vechten.
Maar onthoudt: ze zijn veel trager dan normale hamsters. Schudt, voor de zekerheid, je benen in de lucht, om te voorkomen dat ze op je been springen en door je broek heen bijten.
Het gemiddeld aantal slagen dat effectief een zombiehamster dood is 4 tot 5.
Als je zombiehamster er dan bewegingsloos bij ligt, sla het nog maar eens voor de zekerheid. Soms durven ze wel eens te doen alsof! 

ENGLISH:
Now you are ready.
Put on a bandana, paint to black stripes on your cheeks and shout your battle cry!
Grab your weapon, in this case a hammer, firmly in both hands and sing 'The Eye Of The Tiger' inside your head. This will help to give you confidence and keep you focused.
First, look around to see if you still have located your zombie hamster before you leave your higher step.
Do you see him? Good!
Now jump of off the step and charge directly at it with a high speed. This will confuse it.
Make use of it's confusion and hit it with the heavy, blunt side of your weapon on it's head.
If he doesn't immediately go down, don't panic! It happens more often that the zombie hamster recovers rom the first blow and then tries to fight back.
But remember: They are much slower then normal hamsters. Shake, to be sure, your legs in the air, to prevent that they'll jump on your legs and bite through your pants. 
The average  amount of hits that effectively kills a zombie hamster are 4 to 5.
If your zombie hamster looks unmoved, hit it again to make sure it's really dead. Sometimes they like to pretend!Step 7: Sla Zombie Hamster Dood/ the Dead Zombie Hamster

Je zombiehamster is dood en je voelt je nu waarschijnlijk nogal erg euforisch. Helaas is het hier nog niet gedaan.
Nu zit je nog met het lijk het van je voormalige kwaadaardige hamster.
Dit kan andere zombiehamsters aantrekken en ziektes verspreiden. De hamster zal al uit zich zelf stinken dus een echte techniek om na te gaan welke al besmet is met vuile beestjes en ziektes, hebben we helaas niet. Daarom is het voor iedereen het best om direct verder te gaan met het vernietigen van het lijk.

ENGLISH: 
Your zombie hamster is dad and you are probably feeling very euforic! Unfortunately it doesn't yet end here.
Now you are stuck with the corpse of your previous evil hamster.
This could attract other zombie hamsters and spread diseases. The hamster will stink on it's own so there is no real way in telling which ones are already infected with dirty animals and diseases. That's why it's bets for everyone if you immediately continue with the disposal of the corps.

Step 8: Verbrand Lijk Van Zombie Hamster/ Burn the Body of the Zombie Hamster

Het is heel simpel om de laatste stap te voltooien.
Alles wat je moet doen is gewoon je zombiehamster in brand steken. Zorg ervoor dat werkelijk elk deel van je zombiehamster opbrandt. Daarna mag je de assen gewoon bij het normaal huisvuil zetten.
En zo maak je dus een zombiehamster onschadelijk!
Ik hoop dat je dit wat kan helpen tijdens de zombieapocalyps want naast het tegenwoordige kwaad van normaal hersenetende zombies, hebben de meeste mensen last van de normale zombiedieren die het alledaagse leven wat moeilijker maken.

En onthoudt: Een dode, verbrande hamster, is een goede hamster! 


ENGLISH:
It's very simple to complete the final step.
All you have to do is put the zombie hamster on fire. Make sure you burn up every single part of the hamster. Afterwards you can put the asses with the regular trash.
And that is how you take out a zombie hamster!
I hope this manual can be of use to you in there post apocalyptic times because next to the daily evil of brain eating zombies, most people are confronted with the annoyance of zombie animals who complicate regular life that bit more.

And remember: A dead burned hamster, is a good hamster!