Introduction: KTM Pure DC

This Instructable is for this how to transform KTM charging system from Floated ground to oure DC. Това ръководство е за това как да преработим електрическата Система на KTM от плаваща маса към изцяло правотокова система.

Step 1:

Firs remove old wire from the stator. Първо премахваме старите намотки от статора.

Step 2:

I start winding from left wing to exciter coil. Wery important is the way of winding of the coils, they must have different way winding. First coil is clockwise second is a anticlockwise. Diameter of wire is 1mm (AWG18) , every one coil have 4 rows of coiled wire. You can use old terminals to solder the ends of the coil. Аз започнах навиването от макаричката в ляво на възбудителната намотка. Много важно е да спазите посоката на навиването на всяка бобина, всяка следваща трябва да е с различна от предходната посока на навиване . Първата намотка се навива по часовниковата стрелка, следващата срещучасовниковата стрелка и така докато всички макари се запълнят. Диаметърът на използвания проводник е 1мм (AWG18), всяка макаричка има 4 реда плътно навит проводник. Може да изплзвате съществуващите терминали да запоите краищата на намотката.

Step 3:

Rectifier regulator is a shunt type clasic circuit. Use a rectifier block to transfer AC to DC. Two Thyristor to shunt stator coil to grount when the votage rise. регулаторът е шунтов тип изпълнен по класическа схема. Използва се готов изправителен блок за изправяне на променливото напрежение и 2 тиристора за шунтиране на намотките когато напрежението стане по високо от необходимото.

Step 4:

For assembling use suitable aluminium radiator. The generator can produse around 100w of power if yor consumption is 55W for head light, 24W for fan and 10Wfor other, the regulator will turn residual power (orund 15-20W) in heat! За сглобяването се използва подходящ радиатор. Генераторът може да произведе около 100W , консумацията на фарът е около 55W, вентилаторът консумира около 24W, 10W имат останалите консуматори, излишната енергия регулаторът ще превърне в топлина !