Introduction: Smartphonetas - Smartphone Bag - Sac Pour Smartphone - D4E1

  NL – Deze smartphonetas werd gemaakt voor Herman. Herman is rolstoelgebonden en heeft functieverlies in de handen. Hij kan nog zelfstandig transfers uitvoeren maar heeft hiervoor beide handen nodig. Gezien zijn verhoogd valrisico heeft hij graag steeds zijn smartphone mee. Het probleem is dat hij geen geschikte manier vindt om deze steeds met zich mee te hebben. Zijn handmotoriek is te zwak geworden om deze in een broekzak of zak van hemd/polo te stoppen. Een tasje rond de nek hangt in de weg bij transfers en reguliere manieren om de tas open en dicht te maken kan hij niet meer manipuleren. Er werd gezocht naar een andere oplossing en hierbij werden volgende voorwaarden gesteld:

  • Herman bedient zijn smartphone met een balpen. In de tas moeten zowel smartphone als balpen kunnen mee gedragen worden.
  • Hij moet de smartphone en de balpen gemakkelijk uit de tas kunnen halen. De nodige fijne motoriek moet minimaal zijn.
  • De tas mag niet in de weg hangen bij het uitvoeren van transfers. Het moet dus dicht bij het lichaam blijven, ook wanneer hij sterk naar voor buigt.
  • De tas moet bruikbaar zijn in alle weersomstandigheden, zowel in de winter wanneer hij een dikke trui aan heeft als in de zomer wanneer hij enkel een t-shirt draagt.

  Er werd een tas gemaakt in kunstleder met deksel waar zowel zijn smartphone als balpen in kan. De tas is voorzien van een liftstuk en een trekdeel. Wanneer men aan het trekdeel trekt, gaat het liftstuk, waar de smartphone en balpen in zitten, omhoog. Het stuk duwt het deksel open. Zo kan Herman zijn smartphone en balpen grijpen zonder veel fijne motoriek nodig te hebben. Om zo weinig mogelijk wrijving te creëren, is de binnenkant van de tas bekleed met een binnenstof die beter glijdt. Ook het lint van het trekdeel is een stof die glijdt. De tas hangt aan een schouderlus zodat deze op de schouder, rond de romp gedragen kan worden. Ter hoogte van de schouder is er een versteviging voorzien. Daar waar de tas aan de schouderlus vast hangt, werd een plaat voorzien voor stabiliteit. Gezien de verminderde fijne motoriek is het belangrijk voor Herman dat de tas stabiel blijft en niet weg draait. De tas wordt met lusjes aan de plaat met jeansknopen vast gemaakt. De schouderlus kan langer en korter gemaakt worden zodat het kan aangepast worden aan de dikte van de kledij die gedragen wordt.

  ENG – This smartphone bag is made for Herman. Herman uses a wheelchair and has loss of function in his hands. He can still do transfers independently but he needs both hands for this. Because of a high risk of falling he likes to have always his smartphone with him. The problem is that he doesn’t find a suitable way to keep it with him all the time. His hand motor skills have become too weak to put them in a pocket of his pants, shirt of polo. A regular bag around his neck bothers him during making transfers and he can no longer manipulate regular ways to open and close the bag. We searched another solution and the following conditions were set:

  • Herman handles his smartphone with a pen. He has to carry both of the smartphone and the pen in the bag.
  • He must be able to easily remove the smartphone and the pen from the bag. The necessary fine motor skills must be minimal.
  • The bag should not bothers him while executing transfers. So it must remain close to the body, even when he bends strongly forward.
  • The bag must be usable in all weather conditions, both in winter when wearing a thick sweater and in summer when wearing only a t-shirt.

  We made a bag in fake leather with a lid that could hold both his smartphone and pen. The bag is equipped with a lift piece and a pull piece. When the pulling part is pulled, the lift part, which contains the smartphone and pen, comes up. The piece pushes the lid open. On this way Herman can grab his smartphone and pen without needing a lot of fine motor skills. To create as little friction as possible, the inside of the bag is lined with an inner fabric that glides better. The ribbon of the pull part is also a fabric that slides. The bag hangs on a shoulder strap so it can be worn on the shoulder, around the torso. There is a reinforcement provided at the shoulder. Where the bag hangs on the shoulder strap, a plate has been provided for stability. Because of the reduced fine motor skills, it is important for Herman that the bag remains stable and does not turn away. The bag is attached with loops to the plate with jeans buttons. The shoulder strap can be made longer and shorter so that it can be adapted to the thickness of the worn clothing

  FR – Ce sac pour smartphone a été conçu pour Herman. Herman est dépendant d’une chaise roulante et il a une perte de fonction de ses mains. Il peut toujours effectuer des transferts de manière indépendante mais a besoin de ces deux mains pour cela. Compte tenu de son risque accru de chute, il aime avoir son smartphone toujours avec lui. Le problème est qu'il ne trouve pas de moyen approprié de le garder toujours avec lui. Sa motricité manuelle est devenue trop faible pour le mettre dans une poche de pantalon, chemise ou polo. Un sac autour du cou le gêne pendant les transferts et il ne peut plus manipuler les façons habituelles d'ouvrir et de fermer un sac. On a cherché une autre solution et les conditions suivantes ont été fixées:

  • Herman utilise son smartphone avec un stylo. Le smartphone et le stylo doivent pouvoir être transportés ensemble dans le sac.
  • Il doit pouvoir retirer facilement le smartphone et le stylo du sac. La motricité fine nécessaire pour ceci doit être minimisé.
  • Le sac ne doit pas gêner lors des transferts. Il doit donc rester près du corps, même lorsqu'il se penche fortement vers l'avant.
  • Le sac doit être utilisable dans toutes les conditions météorologiques, aussi bien en hiver avec un pull épais qu'en été avec uniquement un t-shirt.

  On a créé un sac en faux cuir avec un couvercle, pouvant contenir à la fois son smartphone et son stylo. Le sac est équipé d'une pièce de levage et d'une système pour tirer. Lorsque vous tirez sur la pièce de traction, la pièce de levage, qui contient le smartphone et le stylo, se soulève. La pièce ouvre le couvercle. De cette façon, Herman peut saisir son smartphone et son stylo sans avoir besoin de beaucoup de motricité fine. Pour créer le moins de frottements possible, l'intérieur du sac est vêtu d'un tissu intérieur qui glisse mieux. Le ruban de la partie tirante est également un tissu qui glisse. Le sac est fixé à une bandoulière pour pouvoir être porté sur l'épaule, autour du torse. Un renfort est prévu au niveau de l'épaule. La où le sac est attaché à la bandoulière, une plaque a été prévu pour la stabilité. Compte tenu de la motricité fine réduite, il est important pour Herman que le sac reste stable et ne tourne pas. Le sac est attaché à la plaque avec des boucles et des boutons de jeans. La bandoulière peut être allongée ou raccourci pour s'adapter à l'épaisseur du vêtement porté.

  Supplies

  NL - Benodigheden:

  Voor de tas:

  • (Namaak)leer – minimaal 60 cm x 40 cm
  • Binnenstof die beter glijdt – minimaal 24 cm x 16,5 cm
  • Patronen - zie bijlage (voor smartphone van 15 cm x 7,5 cm x 1,1 cm + balpen van 13,6 cm x 1,5 cm)
  • Plastic platen (bv recup van een brooddoos)
  • Brede lint (best een lint dat glijdt) – 30 cm x 3 cm
  • Fijne elastische band - ongeveer 2 x 6 cm
  • 3D-geprint liftstuk - zie bijlage
  • 3D-geprinte ring - zie bijlage

  Voor de schouderriem:

  • (Namaak)leer – vervat in de 60 cm x 40 cm van hierboven
  • Patroon - zie bijlage
  • Webbing – 3 m x 3 à 3,5 cm
  • Een stukje brede elastische band (10-tal cm)
  • Dun stukje schuim (of zoals hier een stuk neopreen) - 30 cm x 8 cm
  • 3D-geprint trekstuk - zie bijlage
  • 3D-geprint stukje om de webbing samen te houden - zie bijlage
  • 3D-geprint of gelasercut plaatje om de tas aan te hangen - zie bijlage
  • 2 jeansknopen

  Materiaal:

  • Schaar
  • Naald en draad
  • Spelden
  • Naaimachine
  • Plakband
  • Breekmes
  • Schuurpapier
  • Systeem om jeansknoop vast te maken
  • Boormachine en boortjes
  • Hamer

  ENG - supplies:

  For the bag:

  • (Fake) leather - at least +/- 60 cm x 40 cm
  • Inner fabric that slides better - at least 24 cm x 16,5 cm
  • Patterns - see attachment (for smartphone of 15 cm x 7,5 cm x 1,1 cm + pen of 13,6 cm x 1,5 cm)
  • Plastic plates (e.g. recup from a lunch box)
  • Wide ribbon (best a ribbon that slides) - 30 cm x 3 cm
  • Fine stretch ribbon - circa 2 x 6 cm
  • 3D-printed lift piece - see attachment
  • 3D printed ring - see attachment

  For the shoulder strap:

  • (Fake) leather - contained in the 60 cm x 40 cm from above
  • Pattern - see attachment
  • Webbing - circa 3 m x 3 à 3,5 cm
  • A piece of wide stretch ribbon (+/- 10 cm)
  • Thin piece of foam (or as here a piece of neoprene) - 30 cm x 8 cm
  • 3D-printed pull piece - see attachment
  • 3D-printed piece to hold the webbing together - see attachment
  • 3D-printed or laser cut plate to hang the bag on - see attachment
  • 2 jeans buttons

  Materials:

  • Scissors
  • Needle and thread
  • Pins
  • Sewing machine
  • Adhesive tape
  • Cutter knife
  • Sandpaper
  • System to fasten jeans button
  • Drill and drill bits
  • Hammer

  FR - Nécessités:

  Pour le sac:

  • (Faux) cuir - au moins 60 cm x 40 cm
  • Tissu intérieur qui glisse mieux - au moins 24 cm x 16,5 cm
  • Modèles - en pièce jointe (pour smartphone de 15 cm x 7,5 cm x 1,1 cm + stylo de 13,6 cm x 1,5 cm)
  • Plaquettes en plastique (par exemple récupérer dans une boîte à manger)
  • Large ruban (mieux vaux un ruban qui glisse) - 30 cm x 3 cm
  • Fin ruban extensible - environ 2 x 6 cm
  • Pièce de levage imprimée en 3D - en pièce jointe
  • Anneau imprimée en 3D - en pièce jointe

  Pour la bandoulière :

  • (Faux) cuir - contenu dans le 60 cm x 40 cm d'avant
  • Modèle - en pièce jointe
  • Sangle - environ 3m x 3 à 3,5 cm
  • Un large ruban extensible (+/- 10 cm)
  • Fin morceau de mousse (ou comme ici un morceau de néoprène) - 30 cm x 8 cm
  • Pièce de traction imprimée en 3D - en pièce jointe
  • Pièce imprimée en 3D pour maintenir la sangle ensemble - en pièce jointe
  • Plaque imprimé en 3D ou découpée au laser pour accrocher le sac - en pièce jointe
  • 2 boutons de jeans

  Matériels :

  • Ciseaux
  • Fil et aiguille
  • Epingles
  • Machine à coudre
  • Ruban adhésif
  • Cutter
  • Papier de verre
  • Système pour fixer des boutons jeans
  • Perceuse et mèches
  • Marteau

  Step 1: The Bag / Stap 1: De Tas / Étape 1: Le Sac

  NL:

  1. Druk de patronen af of maak zelf een patroon die aangepast is aan je eigen smartphone. Knip ze uit, assembleer ze correct en maak ze vast aan het (namaak)leder met plakband of spelden. Knip het patroon uit het (namaak)leder. De randen van 0,5 cm en 0,3 cm zijn extra stof voorzien om later aan elkaar te naaien.
  2. Maak het deksel:
   • Plooi nr 5 over nr 4, stik deze aan elkaar en stik ook één zijkant dicht. Dit word de voorkant van het deksel.
   • Stik een lijntje 0,5 cm boven nr 4 zodat het deksel op die plaats gemakkelijker plooit. Plooi nr 1 over nr 2 en stik een klein boordje (ter hoogte van de lijn tussen nr 1 en nr 2) zodat het deksel er steeds geplooid blijft.
   • Snij een plastic plaatje uit van ongeveer 9 cm x 2 cm. Uitsnijden doe je best met een breekmes en rond de hoekjes wat af met schuurpapier. Stop deze in de opening aan de voorkant van het deksel en pas de grootte van het plaatje aan indien deze toch te groot zou zijn.
   • Stik de zijkant dicht. Het plaatje zorgt voor gewicht zodat het deksel beter dicht blijft.
  3. Stik het deksel vast bovenaan, aan de buitenkant, van de achterzijde van de toekomstige tas. Hiervoor is stukje nr 1 van het deksel voorzien.
  4. Aan de achterzijde van de toekomstige tas, net onder het deksel, stikt je 2 kleine lusjes in fijne elastische band. Eéntje links en ééntje rechts, op ongeveer 2 cm van de zijrand.
  5. Snij 2 plastic plaatjes uit om de voor- en achterkant van de tas te verstevigen. Deze maak je best zowel links, rechts als boven 1 cm kleiner en beneden 0,5 cm kleiner. Uitsnijden doe je best met een breekmes en je kan de hoeken wat afronden met schuurpapier. Op beide platen voorzie je een gleuf voor het treklint. De gleuf kan je over tekenen vanop je patroon voor het (namaak)leder en kan je best wat groter maken.
  6. Snij uit de stof die beter glijdt rechthoeken uit voor de 4 wanden. De afmetingen zijn dezelfde als het patroon voor het (namaak)leder maar dan zonder de bijkomende randjes van 0,5 cm of 0,3 cm. Snij ook hier zowel in het achterste als voorste gedeelte een gleuf uit voor het treklint
  7. Stik een uiteinde van het brede lint op de achterkant van de tas (daar waar op het patroon een rechthoek met kruis in stippellijn getekend staat). Het lint wordt zo gestikt dat het losse deel richting bodem van de tas gaat.
  8. Stik de binnenstof die beter glijdt aan de binnenkant van het (namaak)leer die meestal bekleed is met vilt (deze vilt zorgt voor te veel rigiditeit, vandaar dat er een binnenstof nodig is die beter glijdt). Aan de voor- en achterkant laat je de bovenkant open om dan later de verstevigingen in plastic in te stoppen. Let hierbij op dat de gleuven aan de voorkant overeen komen. Voordat je de achterkant stikt, kan je best het lint naar omhoog plooien. Stop het lint nog niet door de gleuf.
  9. Geef nu de juiste vorm aan de tas
   • Vorm de tas door iedere wand apart tegen de bodem te plooien en zo een randje te stikken rondom de bodem. Stik ook de wanden aan elkaar.
   • Stop de verstevigingen in plastic tussen het (namaak)leer en binnenstof aan de voor- en achterkant. Voordat je de plaat aan de achterkant inbrengt, breng je het lint door de gleuf van de plaat. Duw de plaat tot beneden en breng daarna het lint ook door de gleuf van de binnenstof. Daarna kan je het lint door de gleuf van de voorzijde brengen.
   • Stik de bovenkant van de voor- en achterzijde dicht zodat de plastic plaatjes niet meer zichtbaar zijn.
  10. Plaats het 3d-geprinte liftstuk in de tas en duw deze tot op de bodem. Deze duwt op het lint. Knip het lint af op de gewenst lengte en laat hierbij voldoende stof over om de 3d-geprinte ring eraan vast te kunnen maken. Stik een lus aan het uiteinde van het lint die net voldoende groot is om de 3d-geprinte ring in te kunnen stoppen. Stop de ring in de lus via de kleine opening in de ring. Om deze heel stevig aan het lus vast te maken, kunt u best nog manueel met naald en draad de lus wat kleiner naaien.
  11. De tas is klaar. Wanneer u aan de ring trekt zou het liftstuk naar boven moeten komen en het deksel open duwen.

  ENG:

  1. Print the patterns or make a pattern who is adapted to your own smartphone. Cut it out, assemble it correctly and attach it to the (fake) leather with adhesive tape or pins. Cut the pattern from the (fake) leather. The edges of 0,5 cm and 0,3 cm are extra fabric intended to be sewn together later.
  2. Make the cover:
   • Fold nr 5 on nr 4, sew it on to each other and sew only one side. This is the front of the cover.
   • Sew a line 0,5 cm above nr 4 so that the cover bend easier on this place.
   • Fold nr 1 over nr 2 and sew a small edge (on the line between nr 1 en nr 2), so that the bent in de the cover will remain.
   • Cut a plastic plate of a size of about 9 cm × 2 cm. Cut the plastic with a cutter knife and round the corners with sandpaper. Put it in the opening of the front of the cover and adjust the size of the plastic plate if it is too large.
   • Sew the side. The plastic plate makes up for some weight, so the cover closes better.
  3. Sew the cover on the top, at the outside, of the back of the future bag. Piece nr 1 of the cover is made for this.
  4. At the back of the future bag, just under the cover, sew 2 small loops in fine stretch ribbon. One on the left and one on the right, about 2 cm from the side edge.
  5. Cut out 2 plastic plates to reinforce the front and back of the bag. It's better to make this 1 cm smaller on the left, right and top and 0,5 cm smaller at the bottom. Cut the plastic with a cutter knife and round off the corners with sandpaper. Make a slit for the pull ribbon on both plates. You can draw the slit over from your pattern for the (fake) leather and best make it a bit bigger.
  6. Cut out rectangles for the 4 sides of the bag from the fabric that slides better. The dimensions are the same as the pattern for the (fake) leather but without the additional edges of 0.5 cm or 0.3 cm. Cut out a slit for the pull ribbon in both the back and the front part.
  7. Sew one end of the wide ribbon on the back of the bag (where on the pattern a rectangle with a cross in dotted line is drawn). The ribbon is sewed in such a way that the loose part goes towards the bottom of the bag.
  8. Sew the inner fabric that glides better on the inside of the (fake) leather, which is usually covered with felt (this felt creates too much rigidity, which is why an inner fabric is needed so it glides better). At the front and back you leave the top open to put in the reinforcements in plastic later. Make sure that the slits on the front match. Before sewing the back, fold the ribbon upwards. Do not put the ribbon through the slit yet.
  9. Now give the bag the right shape:
   • Give the right shape by folding each side separately against the bottom and sewing an edge around the bottom. Sew also the sides together.
   • Put the reinforcements in plastic between the (fake) leather and the inner fabric on the front and back of the bag. Before bringing in the plastic plate of the back, bring the ribbon through the slit. Push the platic plate to the bottom and then also bring te ribbon through the slit of the inner fabric. Then you can bring the ribbon through the slit of the front.
   • Sew the top of the front and back so that the plastic plates are no longer visible.
  10. Place the 3d-printed lift piece in the bag and push it to the bottom. The piece pushes the ribbon. Cut the ribbon to the desired length, leaving enough fabric to attach the 3d-printed ring to it. Sew a loop at the end of the ribbon, just large enough to hold the 3d printed ring. Insert the ring into the loop through the small opening in the ring. In order to attach it very firmly, you can manually make the loop a little smaller with needle and thread.
  11. The bag is ready. When you pull the ring, the lift piece should come up and open the cover.

  FR:

  1. Imprimez les modèles ou créez un modèle adapté à votre propre smartphone. Découpez-les, assemblez-les correctement et attachez-les au (faux) cuir avec du ruban adhésif ou des épingles. Découpez le modèle dans le (faux) cuir. Les bords de 0,5 cm et 0,3 cm sont du tissus supplémentaires pourvu à être cousu ensemble plus tard.
  2. Faites le couvercle:
   • Pliez le nr 5 sur le nr 4, cousez-les ensemble et fermez également un côté. Ce sera le devant du couvercle.
   • Piquez une ligne à 0,5 cm au-dessus du nr 4 pour que le couvercle se replie plus facilement à cet endroit.
   • Pliez le nr 1 sur le nr 2 et cousez un petit bord (sur la ligne entre nr 1 et nr 2) pour que le couvercle reste toujours plié.
   • Découpez une plaquette en plastique mesurant environ 9 cm x 2 cm. Il est préférable de couper avec un cutter et d'arrondir les coins avec du papier de verre. Placez-le dans l'ouverture au devant du couvercle et ajustez la taille de la plaquette si elle est trop grande.
   • Cousez le côté. La plaque fournit du poids pour que le couvercle reste mieux fermé.
  3. Cousez le couvercle en haut, à l’extérieur, au dos du futur sac. La partie nr 1 du couvercle est prévu pour ceci.
  4. Au dos du futur sac, juste sous le couvercle, cousez 2 petites boucles en fin rubban extensible. Un à gauche et un à droite, à environ 2 cm du bord latéral.
  5. Découpez 2 plaques en plastique pour renforcer l'avant et l'arrière du sac. Il est préférable de réduire les plaques de 1 cm à gauche, à droite et en haut et 0,5 cm en bas. Coupez les plaques en plastics avec un cutter et arrondissez les coins avec du papier de verre. Découpez une fente pour le ruban dans les deux plaques. La fente peut être dessinée à partir de votre modèle pour le (faux) cuir mais mieux vaut l'agrandir un peu.
  6. Découpez des rectangles pour les 4 côtés du sac dans le tissu qui glisse mieux. Les dimensions sont les mêmes que celles du modèle du (faux) cuir mais sans les bords supplémentaires de 0,5 cm ou 0,3 cm. Découpez également une fente pour le ruban dans la partie arrière et avant.
  7. Cousez une extrémité du ruban au dos du sac (là où sur le modèle est dessiné en pointillé un rectangle avec une croix). Le ruban est cousu de manière telle à ce que la partie non-attaché se dirige vers le bas du sac.
  8. Cousez le tissu intérieur qui glisse mieux à l'intérieur du (faux) cuir, qui est généralement recouvert de feutre (ce feutre crée trop de rigidité, c'est pourquoi il faut un tissu intérieur qui glisse mieux). A l'avant et à l'arrière vous laissez le haut ouvert pour y mettre les renforts en plastique plus tard. Assurez-vous que les fentes sur le devant correspondent. Avant de coudre le tissu au dos, il est préférable de replier le ruban vers le haut. Ne mettez pas encore le ruban dans la fente.
  9. Donnez maintenant le bonne forme au sac
   • Donnez la forme en pliant chaque côté séparément contre le fond et en cousant un bord autour du fond. Cousez également les côtés ensemble.
   • Mettez les renforts en plastique entre le (faux) cuir et le tissu intérieur à l'avant et à l'arrière. Avant de metrre la plaque à l'arrière, amenez le ruban à travers de la fente de la plaque en platique. Poussez la plaque en plastic au fond et puis amenez le ruban à travers de la fente du tissu intérieur. Ensuite vous pouvez également amener le ruban à travers de la fente du devant.
   • Cousez le haut du devant et du dos pour que les plaques en plastique ne soient plus visibles.
  10. Placez la pièce de levage imprimée en 3D dans le sac et poussez-la vers le bas. Celle-ci pousse le ruban dans le fond. Coupez le ruban à la longueur désirée, en laissant suffisamment de tissu pour y attacher l'anneau imprimé en 3D. Cousez une boucle à l'extrémité du ruban juste assez grande pour l'anneau imprimé en 3D. Insérez l'anneau dans la boucle à travers de la petite ouverture de l'anneau. Pour le fixer très fermement, il est préférable de coudre manuellement la boucle un peu plus petite.
  11. Le sac est prêt. Lorsque vous tirez sur l'anneau, la pièce de levage doit se lever et pousser le couvercle pour l'ouvrir.

  Step 2: The Shoulder Strap / Stap 2: De Schouderriem / Étape 2: La Bandouillère

  NL:

  1. Druk het patroon af of maak zelf een patroon en knip het uit. Maak deze vast aan het (namaak)leder en het schuim of het neopreen met plakband of spelden. Knip alles uit.
  2. Stik het schuim of neopreen vast aan de onderzijde van het schouderstuk in (namaak)leder. Naai het bovenste deel met de hand er nu tijdelijk aan vast met een grove steek. Maak enkel de lange kanten vast, niet de uiteinden.
  3. Stop de uiteinde van een stuk webbing (zorg voor een voldoende lang stuk - 50-tal cm - die je dan achteraf op de juiste lengte kan afsnijden) aan de voorzijde van het schouderstuk, tussen de 2 delen in (namaak)leder en maak deze vast met een speld. Idem aan de achterzijde met een stukje brede elastische band (stukje van een 10-tal cm). Aan het andere uiteinde van de elastische band maak je een lang stuk webbing vast met een speld (zorg ook hier dat de webbing voldoende lang is - 150-tal cm - om dan achteraf op de juiste lengte te kunnen afsnijden).
  4. Stik alle onderdelen aan elkaar vast en verwijder de spelden en de draad die tijdelijk handmatig werd aangebracht.
  5. Neem het plaatje (gelasercut of 3d-geprint) die voorzien is om de tas aan te fixeren. Breng de webbing van de voorkant van de schouderriem door de bovenste opening van het plaatje. Maak de webbing tijdelijk aan elkaar vast met een speld. Idem met de webbing aan de achterkant en de onderkant van het plaatje.

  ENG:

  1. Print the pattern or make your own and cut them out. Attach these to the (fake) leather and the foam or neoprene with adhesive tape or pins. Cut out everything.
  2. Sew the foam or neoprene to the bottom of the shoulder piece in (fake) leather. Now hand-sew the top part temporarily with a coarse stitch. Attach only the long sides, not the ends.
  3. Put the end of a piece of webbing (ensure a sufficiently long piece - 50 cm - which you can cut to the correct length afterwards) at the front of the shoulder piece, between the 2 parts of (fake) leather and fasten it with a pin. Do the same on the back with a piece of wide stretch ribbon (piece of about 10 cm long). At the other end of the stretch ribbon you attach a long piece of webbing with a pin (make sure that the webbing is long enough - 150 cm - to be able to cut at the correct length afterwards).
  4. Sew all the parts together and remove the pins and thread that was temporarily applied manually.
  5. Take the plate (laser cut or 3d printed) that is intended to fix the bag. Bring the webbing from the front of the shoulder strap through the top opening of the plate. Temporarily fix the webbing together with a pin. Idem with the webbing at the back and the bottom of the plate.

  FR:

  1. Imprimez le modèle ou créez le vôtre et découpez-le. Attachez-le au (faux) cuir et à la mousse ou au néoprène avec du ruban adhésif ou des épingles. Découpez le tout.
  2. Cousez la mousse ou le néoprène à la pièce en (faux) cuir du bas. Cousez à la main la partie supérieure temporairement au reste avec un point grossier. Fixez uniquement les côtés longs, pas les extrémités.
  3. Placez l'extrémité d'un morceau de sangle (assurez-vous de prendre une pièce suffisamment longue - 50 cm - que vous pourrez couper à la bonne longueur par la suite) à l'avant de l'épaulière entre les 2 parties en (faux) cuir et fixez-la avec une épingle. De même à l’arrière avec un morceau de large ruban extensible (pièce d'environ 10 cm de long). À l'autre extrémité du ruban extensible, vous attachez un long morceau de sangle avec une épingle (assurez-vous que la sangle est suffisamment longue - 150 cm - pour pouvoir la couper à la bonne longueur par la suite).
  4. Cousez toutes les pièces ensemble et retirez les épingles et le fil qui fixait le tout temporairement.
  5. Prenez la plaque (découpée au laser ou imprimée en 3D) prévu pour fixer le sac. Amenez la sangle de l'avant de la bandoulière à travers de l'ouverture supérieure de la plaque. Fixez temporairement la sangle avec une épingle. Pareille avec la sangle à l'arrière et le bas de la plaque.

  Step 3: Fixation and Finishing / Stap 3: De Fixatie En Afwerking / Étape 3: La Fixation Et La Finition

  NL:

  1. Leg de tas op het plaatje van de schouderriem en teken met potlood de plaats van de 2 rekkertje van de tas af.
  2. Neem de achterzijde van een jeansknop en zoek een boortje waarvan de diameter het dichtst aanleunt bij de diameter van de pin hiervan. Boor een gaatje daar waar je de lusjes afgetekend hebt.
  3. Maak de jeansknopen vast in het plaatje met behulp van het bijgeleverde hulpstuk en een hamer. Zorg ervoor dat de pinnen van de jeansknopen in de geboorde gaatjes zitten. Nu kan je de tas met de lusjes vast maken aan de jeansknopen op de plaat van de schouderriem.
  4. Aanpassen webbing vooraan/bovenaan:
   • Hang de tas rond jou of de persoon voor wie het bestemd is en stop de smartphone in de tas zodat rekening gehouden wordt met het gewicht ervan.
   • Zoek de juiste lengte van de webbing vooraan/bovenaan. Zorg dat het schouderstuk in (namaak)leder gevuld met schuim of neopreen mooi op de schouder ligt. Pas de lengte van de webbing aan en maak terug vast met de speld.
   • Stik de webbing vast, dit kan je best zo dicht mogelijk bij het plaatje doen.
   • Knip de overblijvende webbing af.
  5. Aanpassen webbing onderaan:
   • Hang de tas opnieuw rond jou of de persoon voor wie het bestemd is.
   • Pas de lengte van de webbing onderaan aan volgens de grootste stand die er zal nodig zijn (indien het over een dikke vest of trui moet kunnen, kan men best deze aantrekken om de juiste lengte te nemen).
   • Knip de webbing af zodat er nog voldoende webbing overblijft om er een lus in te maken voor het 3d-geprinte trekstukje en er wat speling over is zodat het trekstukje niet tegen het plaatje zit.
   • Stik een lus waar het trekstukje net in kan, stop het trekstukje erin en span aan door handmatig wat bij te naaien.
   • Neem het laatste stukje die 3d-geprint is en stop hier de webbings in. Dit stukje houd de webbings samen zoals bij de armband van een horloge.
  6. Alles is klaar en de lengte van de schouderriem kan aangepast worden.

  ENG:

  1. Place the bag on the plate of the shoulder strap and mark with a pencil the location of the 2 loops in stretch fabric of the bag.
  2. Take the back of a jeans button and find a drill bit whose diameter is closest to the diameter of its pin. Drill a hole where you marked the loops.
  3. Fasten the jeans buttons in the plate using the supplied tool and a hammer. Make sure the jeans button pins are in the drilled holes. Now you can attach the bag with the loops to the jeans buttons on the plate of the shoulder strap.
  4. Adjusting the webbing front/top:
   • Hang the bag around you or the person for whom it is intended and put the smartphone in the bag so that its weight is taken into account.
   • Find the correct length of webbing at the front/top. Make sure that the shoulder pad in (fake) leather filled with foam or neoprene lies nicely on the shoulder. Adjust the length of the webbing and reattach with the pin.
   • Sew the webbing, this can best be done close to the plate.
   • Cut the remaining webbing.
  5. Adjusting the webbing of the bottom:
   • Hang the bag again around you or the person for whom it is intended.
   • Adjust the length of the webbing at the bottom to the largest position that will be needed (if it must be used over a thick jacket or sweater, it can best be worn to get the correct length).
   • Cut the webbing so that there is enough webbing left to make a loop for the 3d-printed pull piece and leave some slack so that the pull piece don’t touch the plate.
   • Sew a loop where the pull piece just fits in, put the pull piece in it and tighten it by sewing manually.
   • Take the last piece that is 3d-printed and put the webbings in here. This piece holds the webbings together like by a bracelet of a watch.
  6. Everything is ready and the length of the shoulder strap can be adjusted.

  FR:

  1. Placez le sac sur la plaque de la bandoulière et marquez avec un crayon l'emplacement des 2 boucles en fin tissu extensible du sac.
  2. Prenez le dos d'un bouton de jeans et cherchez une mèche pour percer dont le diamètre est le plus proche du diamètre de l’épine du bouton. Percez un trou aux l'endroits où vous avez marqué les boucles.
  3. Fixez les boutons de jeans sur la plaque à l'aide de l'outil fourni et d'un marteau. Assurez-vous que les épines des boutons de jeans passent à travers les trous percés. Vous pouvez maintenant attacher le sac avec les boucles aux boutons de jeans sur la plaque de la bandoulière.
  4. Adapter la sangle de l'avant/du haut:
   • Accrochez le sac autour de vous ou de la personne à qui il est destiné et placez le smartphone dans le sac afin que son poids soit pris en compte.
   • Trouvez la bonne longueur de sangle à l'avant/du haut. Assurez-vous que l'épaulière en (faux) cuir rempli de mousse ou de néoprène repose bien sur l'épaule. Ajustez la longueur de la sangle et rattachez-la avec l’épingle.
   • Cousez la sangle, il est préférable de le faire au plus près possible de la plaque.
   • Coupez la sangle restante.
  5. Adapter la sangle du bas:
   • Accrochez à nouveau le sac autour de vous ou de la personne à qui il est destiné.
   • Ajustez la longueur de la sangle du bas à la position la plus large qui sera nécessaire (si cela doit être utilisé sur une veste épaisse ou un pull, il est préférable de l'enfiler pour obtenir la bonne longueur).
   • Coupez la sangle de manière à ce qu'il reste suffisamment de sangle pour faire une boucle pour la pièce de traction imprimée en 3D et laissez un peu de jeu afin que la pièce de traction ne soit pas contre la plaque.
   • Cousez une boucle pour la pièce à tirer, insérez la pièce à tirer et serrez en cousant manuellement.
   • Prenez la dernière pièce imprimée en 3D et placez les sangles dedans. Cette pièce maintient les sangles ensemble comme chez un bracelet d’une montre.
  6. Tout est prêt et la longueur de la bandoulière peut être ajustée.