Introduction: Leeshulp - ReadingAid

Heel wat mensen kunnen omwille van een beperking slechts één van beide handen gebruiken bij het lezen van een boek. Dit is geen evidentie. Heeft u dit zelf al eens uitgeprobeerd, met één hand?

 • Hoe hou je het boek open met slechts één hand?
 • Hoe wissel je van pagina, zonder dat het boek dicht zwaait?
 • Hoe blijf je gemotiveerd om het hele boek uit te lezen?
 • Hoe heb je zo weinig mogelijk frustraties bij het éénhandig lezen van een boek?

De Leeshulp of ReadingAid kan hierbij een oplossing bieden. Het hulpmiddel is gemaakt in samenwerking met een oudere, die omwille van een cerebro-vasculair accident of CVA, in de volksmond 'beroerte' of 'hersenbloeding' genoemd, halfzijdig verlamd is aan de rechterzijde. Vele ideeën werden uitgedacht en prototypes werden onderworpen aan verschillende tests door de oudere zelf.

---------------------------------------

Many people can only use one of both hands when reading a book due to a disability. This is not self-evident.
Have you ever tried this yourself, with one hand?

 • How do you keep the book open with just one hand?
 • How do you change pages without closing the book?
 • How do you stay motivated to finish the entire book?
 • How do you minimize frustration when reading a book with one hand?

The 'Leeshulp' or ReadingAid can offer a solution. The aid was made in collaboration with an elderly person who, due to a cerebro-vascular accident or CVA, popularly called 'stroke' or 'cerebral haemorrhage', is paralyzed on the right side. Many ideas were conceived and prototypes were subjected to various tests by the older ones themselves.

Step 1: Lasersnijden

A/ Aankoop plexiglas/PMMA

 • Grootte van het te snijden hulpmiddel: 750mm x 250mm
 • Koop een PMMA-plaat die iets groter is: indien gewenst kan je twee hulpmiddelen snijden uit één plaat.
  Op die manier heb je 2 hulpmiddelen voor (bijna) dezelfde prijs.

B/ Lasersnijden

 • Bevraag vooraf of jouw aangekochte PMMA-plaat past in de lasersnijder: standaard lasersnijders zijn te klein voor deze plaat.
 • Zet de bijgevoegde bestanden op een usb-stick.
 • Duur lasersnijden: enkele minuten (afhankelijk of je voor één of twee hulpmiddelen koos)

-----------------

A / Purchase plexiglass / PMMA

 • Size of tool to be cut: 750mm x 250mm
 • Buy a PMMA sheet that is slightly larger: you can cut two tools from one sheet if desired. That way you have 2 aids for (almost) the same price.


B / Laser cutting

 • Ask in advance whether your purchased PMMA sheet fits in the laser cutter: standard laser cutters are too small for this sheet.
 • Put the attached files on a USB stick.
 • Laser cutting time: a few minutes (depending on whether you opted for one or two tools)

Step 2: Plexiglas Buigen

A/ Lijnen aftekenen

Teken de 4 'buiglijnen' af op het plastic dat het plexiglas beschermt.

B/ Buiglijnen verwarmen en plooien

 • Stel het plooiapparaat vooraf in op 90 graden.
 • Schakel het buigapparaat in en laat het voldoende opwarmen.
 • Let op! Plooi het plexiglas langs de juiste kant, m.a.w. het beschermend plastic aan de buitenkant

Werkwijze

 • Verwarm buiglijn 2, plooi nadien buiglijn 2
  (Foto's "Verwarmen buiglijn 2" - "Plooien buiglijn 2")
 • Verwarm buiglijn 1, plooi nadien buiglijn 1
  (Foto's "Verwarmen buiglijn 1" - "Plooien buiglijn 1")
 • Verwarm buiglijn 3, plooi nadien buiglijn 3
  (Foto's "Verwarmen buiglijn 3" - "Plooien buiglijn 3")
 • Verwarm buiglijn 4, plooi nadien buiglijn 4
  (Foto's "Verwarmen buiglijn 4" - Geen foto beschikbaar)

Verwijder nu de plastic beschermfolie.

----------------------

A / Mark lines

Draw the 4 'bending lines' on the plastic that protects the plexiglass.

B / Heat bend lines and fold

 • Pre-set the pleating device to 90 degrees.
 • Switch on the bender and allow it to heat up sufficiently.
 • Pay attention! Fold the plexiglass on the right side, i.e. the protective plastic on the outside

Method

 • Heat bend line 2, then fold bend line 2
  (Photos "Heating bending line 2" - "Folding bending line 2")
 • Heat bend line 1, then fold bend line 1
  (Photos "Heating bending line 1" - "Folding bending line 1")
 • Heat bend line 3, then fold bend line 3
  (Photos "Heating bending line 3" - "Folding bending line 3")
 • Heat bending line 4, then fold bending line 4
  (Photos "Heating bending line 4" - No photo available)

Now remove the plastic protective film.

Step 3: Bescherming Leeshulp/ReadingAid

Aangezien het plexiglas (PMMA) krasgevoelig is, is het aan te raden om deze voldoende te beschermen.
Meer beschadiging resulteert in beperkte doorzichtbaarheid, in het bijzonder aan het bovenvlak, waar de gebruiker doorheen kijkt. Om het éénhandig gebruik te behouden, werd er een vilten 'flap' geadviseerd die magnetisch sluit aan de zijkant van het hulpmiddel

Bescherming maken

Benodigdheden:

 • Vilt
 • Garen
 • Siliconen druppels / stootdoppen
 • Magneetstrip (klevend)
 • Naaimachine
 • Schaar
 • Bouten en moeren

Stap 1
Plaats op de onderzijde van de Leeshulp/ReadingAid in elke hoek 1 silicone druppel.
Het is noodzakelijk om dit eerst te doen zodat je tijdens de afwerking het hulpmiddel niet beschadigt

Stap 2
Neem de vilten stof en snij een rechthoek uit met volgende afmetingen: 94cm x 50cm

Stap 3
Knip twee stroken van de flexibele magneetstrip (2 x 24cm)

Stap 4
Plooi de vilten stof in twee zodat de stof 47cm x 25cm is.
Kleef aan één zijde één flexibele magneetstrip.

Stap 5
Werk de rand van de vilten stof af met de naaimachine en stik een extra lijn naast de magneetstrip.

Stap 6
Prik de boutjes doorheen de vilten stof en bevestig ze aan de leeshulp (zie gaatjes, zijkant)

Stap 7
Bevestig de flexibele magneetstrip op de leeshulp.

----------------------

Since the plexiglass (PMMA) is sensitive to scratches, it is advisable to protect it sufficiently.
More damage results in limited transparency, especially at the top surface, through which the user is looking. To maintain one-handed use, a felt 'flap' that closes magnetically to the side of the device was recommended

Create protection

Necessities:

 • Felt
 • Yarn
 • Silicone drops / bumpers
 • Magnetic strip (adhesive)
 • Sewing machine
 • Scissors
 • Bolts and nuts

Step 1
Place 1 silicone drop in each corner on the underside of the Reading Aid / ReadingAid. It is necessary to do this first so that you do not damage the tool during finishing

Step 2
Take the felt fabric and cut out a rectangle with the following dimensions: 94cm x 50cm

Step 3
Cut two strips of the flexible magnetic strip (2 x 24cm)

Step 4
Fold the felt fabric in half so that the fabric measures 47cm x 25cm. Stick one flexible magnetic strip on one side.

Step 5
Finish the edge of the felt fabric with the sewing machine and stitch an extra line next to the magnetic strip.

Step 6
Pierce the bolts through the felt fabric and attach them to the reading aid (see holes, side)

Step 7
Attach the flexible magnetic strip to the reading aid.