Introduction: Mini Cube Bluetooth Speaker

EN

Intro

Hi, I designed a few speakers in the past and recently got an idea to create a Bluetooth speaker because I had some parts sourced from dead Bluetooth speakers. My girlfriend sketched her idea of what it should look like and then it was my job to make it. Speaker is 5W decently loud with some bass (thanks to the sealed design and passive radiators). It lasts for 15 hours! before charging. You can make this speaker under 10€ if you salvage old speakers for parts, however all the components necessary for speaker to play are under 13€!! which is really great price/sound ratio.

*

Download parts for 3D printing here -

https://www.thingiverse.com/thing:4411091

*

Disclaimer

basic soldering skills required, it´s decently loud although it isn´t HiFi setup and it can´t be compared to anything professional, don´t expect it to sound like 1000€ tube amp setup. Before you start hating - check out section "Audiophile Memo"

# # #

SK

Úvod

Zdravím, v minulosti som navrhoval pár reprákov a nedávno som dostal nápad vytvoriť malý Bluetooth reprák, nakoľko som mal doma súčiastky z pokazeného Bluetooth repráku. Moja priateľka navrhla ako bude repráčik vyzerať a mojou úlohou bolo tento návrh zhmotniť. Repráčik má výkon 5W, je slušné hlasitý s primeranými basmi (vďaka uzavretému dizajnu a pasívnym driverom). Výdrž batérie je až 15 hodín!. Tento reprák môžte vyrobiť za menej ako 8€ ak zoženiete súčiastky z pokazených reprákov. Ak si chcete súčiastky kúpiť výjde vás to cenovo pod 13€!! (bez dopravy) čo je dosť dobrý pomer cena/výkon.

*

Diely na 3D tlač stiahnete tu -

https://www.thingiverse.com/thing:4411091

*

Upozornenie

- Potrebné základné zručnosti s pájkovaním, repráčik je slušne hlasitý avšak nie je to žiadna HiFi zostava a neprirovnávam to k ničomu profesionálnemu. Neočakávajte kvalitu zvuku 1000€ celolampovej zostavy! Pred tým ako začnete písať svoje profesionálne názory – zastavte sa v sekcii ”Audiophile Memo”

Step 1: Electronics/Parts / Elektronika/Diely

EN

I used parts which I salvaged from broken (dead PCB) Bluetooth speaker so my speaker cost was less than 8€ (just bought new amp board and printed parts). I managed to find similar parts on aliexpress so I included links too, just click on the part you want to check out.

###

SK

Použil som diely zo svojho starého Bluetooth repráku (kde sa pokazil zosilovač) takže celková cena na zhotovenie repráčiku bola 8€ (nový zosilovač a material). Podarilo sa mi nájsť podobné komponenty ako som použil, na aliexpresse, pridal som ku každej súčiastke link, stačí kliknúť na jej názov.

Parts / Diely

https://www.thingiverse.com/thing:4411091

Step 2: 3D Printer Settings / Nastavenia 3D Tlače

EN

It´s designed to be printed without supports! If you don´t have good bridging results, you can use supports on the "Speaker body" part

- you can print with PLA, however it will be less dense and also avoid direct exposure to the sun

  • 45-55% výplň (infill)- 4 perimeters
  • 4 perimeters
  • 4 top layers
  • 4 bottom layers

To achieve the best look, print your parts on glass/ PEI sheet!

###

SK

- tento dizajn bol navrhnutý na tlač bez podper (supportov)! Ak vám tlačiareň nezvláda "bridging" resp. premostenie častí výtlačku, môžte použiť podpery pri tlači "Speaker body" modelu

- môžete tlačiť aj z PLA, ale diely budú viac rezonovať, nevystavujte ho na priamom slnku

  • 45-55% výplň (infill)
  • - 4 perimetre
  • - 4 vrchné vrstvy
  • - 4 spodné vrstvy

Pre krajší povrch tlačte na sklo/ PEI !

Step 3:

Step 4: Assembly / Montáž

EN

Assembly

*

Before you start - put everything together, charge the battery and test if the speaker system is working!

*

If you have all parts tested&ready it´s time to assemble the speaker!

1.Start with soldering/attaching wires to your 3W drivers, then use hot glue / B7000 to mount the speakers inside Speaker Body. Pick up the “Speaker back” part and use glue to put passive radiators in place. Let all parts dry.

2. meanwhile you can unsolder your potentiometer which is on/off switch and volume up/down in one (you can skip this step but you will have to edit holes in “Speaker_button_pad.step” to fit your board) and solder extension wires to all pins, make sure you solder all wires to the board correctly because you might damage the board ! Secure the soldered wires on both ends with hot glue.

3. Place the battery inside (don´t glue it yet!). I suggest to put battery on the bottom because then you´ll have good stability (lower center of mass).

4. *If you extended the potentiometer* use hot glue/B7000 to secure it inside, temporarily put locking nut on the outside and tighten it with your fingers.

5 . Put the “speaker button pad” on the top and mount the board from inside with hot glue, make sure usb charging port is aligned. At this point you can glue the battery in place

**Pro tip**

Put your battery wires aside from other wires / electrical components because they might interfiere and create distortions in sound. Also it´s good to turn the wires of each individual component so they won´t be affected as much.

6 . If everything is in place, make sure everything´s working. Now you can close the speaker with “speaker back” and secure it with 4 screws (you can also add a B7000 glue to create a better seal, keep in mind it would be harder to open it in the future)

*

Congratulations!

*

You made yourself a Mini Cube Speaker! Enjoy

You can also check out my other designs, leave a like if this was useful and make sure to post a photo of your Mini Cube Speaker! I am looking forward to see it. 😊

###

SK

Zostavenie

*

Predtým ako začnete - zapojte všetko dokopy, nabite batériu a otestujte či všetko funguje tak ako má!

*

Ak ste všetko otestovali, je čas zložiť reprák dokopy!

1. Na začiatok pripájkujte / prichyťte káble na 3W drivery, na zaistenie driverov v repráku použite tavnú pištoľ / B7000 lepidlo. Pripravte si "Speaker back" diel a prilepte opäť pomocou lepidla pasívne drivery. Nechajte lepené spoje zaschnúť.

2. Zatiaľ čo diely schnú, môžte odpájkovať potenciometer z dosky, ktorý slúži ako vypínač, a zároveň ako regulátor hlasitosti (tento krok je voliteľný, môžte ho preskočiť avšak musíte vytvoriť diery v "Speaker_button_pad.step" podľa vášho bluetooth zosilovača). Po oddelení potenciometru nastrihajte a napájkujte predlžovacie káble medzi doskou a potenciometrom. Dbajte na to, aby boli piny správne napájkované, lebo môže dôjsť k poškodeniu zosilovača. Po pripájkovaní spoje zaistíme lepidlom z tavnej pištole.

3. Dajte dnu batériu (ešte ju neprilepujte!). Doporučujem dať batériu na spodok repráku, kvôli lepšej stabilite (nižšiemu ťažisku)

4. *Ak ste prepájkovali potenciometer* - použite tavnú pištoľ / B7000 lepidlo na jeho prichytenie v pripravenom slote, dočasne potenciometer prichyťte zvonku maticou ktorá s ním došla, mierne dotiahnite rukou.

5 . Vložte "Speaker button pad" z vrchu repráku a pripevnite zvnútra dosku s potenciometrom pomocou lepidla z tavnej pištole. Dbajte na to aby bol usb výstup zarovnaný s dierou v repráku (dobré je pripojiť kábel z vonkajšej strany a potom lepiť dosku). Teraz už môžte prilepiť batériu pomocou lepidla z tavnej pištole.

**Pro tip**

Dajte káble od batérie stranou od ostatných káblov / elektrických komponentov nakoľko môžu vytvárať rušenie . Prichytťe všetky voľné káble o vnútornú stenu pomocou lepidla z tavnej pištole aby sa predišlo "hrkotaniu" a voľnému pohybu káblov. Dobrý nápad je ešte zatočiť káble jednotlivých komponentov, čo zníži rušivý efekt.

6 . Ak je všetko pripojené a prilepené, otestujte či reprák funguje. Teraz môžte reprák uzavrieť pomocou dielu "Speaker back" a zaistiť ho 4 skrutkami (môžte dať po stranách B7000 lepidlo aby ste vytvorili lepšie tesnenie, myslite na to, že po zlepení sa bude tažké dostať dnu v budúcnosti)

*

Gratulujem!

*

Úspešne si spravil svoj Mini Cube reprák!

Môžte si pozrieť aj moje ďalšie dizajny, dajte like ak sa vám reprák páči a zdieľajte fotku vášho Mini Cube repráku, rád sa naň pozriem. 😊

Step 5: How I Designed This / Ako Som Navrhol Reprák

EN

For this design I am thankful to my amazing girlfriend Miška, she created the sketch! I designed the 3D models in Sharpr3D (app on iPad Pro) and checked the assembly in Solidworks 2018 before 3D printing. I included a measurements of the speaker for reference, if you want to use your own components, I included STEP files which you can download, if they don´t fit you can just scale the model in slicer or edit my parts in CAD program (.step files). If you remix my design please refer to my original Thingiverse / Instructables link.

###

SK

Tento dizajn navrhla moja priateľka Miška za čo jej ďakujem! 3D model som vytvoril v aplikácii Sharpr3D (appka na iPad Pro) a overil som si či budú jednotlivé diely zostavy sedieť v programe Solidworks 2018 pred tým ako som ich dal tlačiť. Naškicoval som rozmery jednotlivých častí repráku ako referencie, ak chcete napríklad použiť svoje komponenty, ak nepasujú tak skúste zväčšiť model v sliceri alebo upravte diely v CAD programe. Ak zremixujete niektoré diely, pri zverejnení prosím uveďte pôvodný link na môj Thingiverse / Instructables.

Step 6: Audiophile Memo

EN

Audiophile memo

Yes it´s a plastic speaker.. As I mentioned, I designed some Bluetooth speakers in the past (much more powerful with more features) so I used my experience while designing this speaker, trust me it isn´t that terrible to 3D print the speaker shell! However it´s true there are more efficient ways of creating a speaker, but this applies mostly to bigger speakers with basic shapes. For an example most of the Boss / Harman Kardon / JBL portable bluetooth speaker shells are made of injection molded plastics such as **PE (density 1.2-1.3g/cm3)** with shell thickness of 1-2mm and they sound good. I used **PETG (1.27-1.38g/cm3)** with **shell thickness of 4,5mm!** to 3D print my parts. Just for reference, wood has average density of 0.7g/cm3 (depends on type of wood) "yeah but why it sounds so good??" because wood speakers are usually made of 10-20mm thick wood planks and wood has naturally acoustically helpful properties (for example better resonance)

You can see the density of different polymers

here.

###

SK

Odkaz pre Audiofilov

Áno vidíte dobre, plastový reprák.. Ako som spomenul vyššie už som v minulosti navrhol zopár bluetooth reprákov (omnoho výkonnejších s viac funkciami) takže som využil svoje skúsenosti pri dizajne tohto repráku, verte mi, nie je to zas tak hrozné vytlačiť reprák na 3D tlačiarni! Samozrejme, sú tu ďaleko efektívnejšie metódy na výrobu repráku, ale to skôr platí pre väčšie repráky, ktoré nemajú zložité tvary. Napríklad väčšina "tých lepších" ako sú bluetooth repráky od značiek Bose / Harman Kardon / JBL majú "škrupinu" (telo repráku) vytvorené metódou vstrekolisu z plastov ako **PE (hustota 1.2-1.3g/cm3)** s hrúbkou steny 1-2mm a hrajú dobre.. Ja som použil materiál **PETG (1.27-1.38g/cm3)** s hrúbkou steny **4,5mm!** Pre porovnanie priemerná hustota dreva (záleží na druhu) je 0.7g/cm3.. "ale prečo drevo znie tak dobre??" pretože zvyčajne drevenné reproduktory sú vyrobené z 10-20mm hrubých dosiek a drevo má prirodzene lepšie akustické vlastnosti ( najme čo sa týka rezonancie)

Hustotu rôznych polymérov si môžte pozrieť

tu.