Verstelbare Detector Aardmagnetisch Veld

Introduction: Verstelbare Detector Aardmagnetisch Veld

Wat hebben we nodig?

- Een fietswiel

- Ongeveer 250 meter koperdraad. Wij gebruikten koperlakdraad van 0,50 mm dikte. Dit zorgt voor een goed werkende spoel waar relatief makkelijk stroom doorheen gaat

- Draadeind van een meter lang en diameter M6

- 2 Kleine wieltjes met lager (diameter ongeveer 8 cm)

- Een plank van 2 meter lang (bij voorkeur 1 cm dik en 4 cm breed)

- 3 balken van 4x7 dikte-breedte (dit is sowieso een ding) met lengte:

 • 1 meter
 • 90 cm
 • tafelhoogte (ongeveer 1m20?)

- Wat losse blokjes van dezelfde balken

- 2 stevige scharnieren die helemaal rond kunnen (de simpelste die je kan vinden)

- Een forse verfklem (moet minstens 15 cm zonder problemen kunnen klemmen) (that's what he said)

- Een rolletje montagedraad om onze detector te verbinden aan een oscilloscoop/voltmeter/etc

- Borgmoeren (4x)

- Borgringen (4x)

- Stokschroeven (2x)

- Vleugelmoeren (2x)

- Sluitringen (2x)

- Epoxylijm (of andere lijm die je kan gebruiken om een stier aan een schutting te plakken)

- Houtlijm

I was reading a book... 'the history of glue' - I couldn't put it down. - Tim Vine

Ik heb veel meer tijd / geld / kennis dan jullie, wat nu?

- Regel een sleepring met holle as (die lekker stevig om het draadeind kan zitten). Dan heb je aan 1 klein wieltje genoeg en kan je die aluminium barbecuebakken gewoon gebruiken als het zonnetje schijnt om je hamburgertje/blok tofu op te grillen

- Als je de velg en het draadeind aan elkaar kan lassen, doen! Dit bespaart weer de borgmoeren en borgringen qua centen en de tijd die het kost om 4 borgmoeren over een meter lang draadeind te draaien

- Voor het frame kan je eventueel de zijkanten vervangen door korfbalpalen zodat je de horizontale balken met een goede klem hieraan vast kan zetten. Dan hoef je ook geen scharnieren, vleugelmoeren, sluitringen, stokschroeven, losse blokjes, verfklem,

- Koop dikker koperdraad (dikker is altijd beter dat weet iedereen)

Most people need the money all the time. - Ridley Scott

Step 1: De Velg

Regel een fietswiel (diameter meestal rond de 60 cm) en haal de binnen en buitenband eraf en sloop de spaken en as eruit. Het maakt niet uit als wiel wat roest bevat. Hoe goedkoper, hoe beter want we gebruiken dit wiel vooral als stevige basis voor onze spoel.

Boor nu op twee plaatsen recht tegenover elkaar een gat van ongeveer 6-8 mm diameter (het moet goed om de draadeind met maat M6 passen). Het is het makkelijkst om dit te doen op de plek waar een spaak door de velg heen ging omdat je dit gaatje alleen maar groter hoeft te boren.

In de volgende stap gaan we het draadeind stevig vastzetten op de velg.

If I can bicycle, I bicycle. - David Attenborough

Step 2: Bevestigen Van De As

Een leuk klusje voor mensen die verder geen hobbies hebben (hier moet je namelijk even goed voor gaan zitten). We gaan de as vastzetten met een viertal borgmoeren en borgringen. De as moet aan de bovenkant ruim uitsteken, dus aan de onderkant hoeven de schroeven niet zover aangedraaid te worden. Zorg dat je eerst beide binnenste schroeven op de losse as zet, voordat je de as door de velg heen zet om de buitenste schroeven aan te draaien (scheelt weer kostbare minuten).

Zoals eerder aangegeven. Heb je de mogelijkheid om het draadeind aan de velg vast te lassen, doe dit!

Step 3: De Spoel

Tijd om die armspieren te trainen. Gebruik ongeveer 250 meter koperdraad om 100 tot 150 windingen strak om de velg heen te spannen. Zorg dat de twee uiteinden van de draad aan de bovenkant van de as uitkomen zodat je deze later makkelijk kan aansluiten aan een sleepring.

We wind a simple ring
of iron with coils; we establish the connections to the generator, and with wonder and delight we note the effects of strange forces which we bring into play, which allow us to transform, to transmit and direct energy at will. - Nikola Tesla

Step 4: Het Verstelmechanisme Deel 1

Om ervoor te zorgen dat we makkelijk de hoek van onze spoel kunnen bepalen is het belangrijk om een verstelmechanisme te maken. Hiervoor zagen we een lange plank in tweëen (2x 1,5 meter) en lijmen deze delen met een kleine opening weer aan elkaar.

Step 5: Het Frame

Regel een mooie balk of 2 waar je het frame van kan bouwen (3 stevige stukken hout) en ook nog een blokje of 3 extra van af kan zagen. Deze blokjes gebruiken we later met een scharnier om de opstelling verstelbaar te maken en voor de stevigheid vast te kunnen zetten aan een tafel. Regel meteen even een tweetal wieltjes bij de betere bouwmarkt met lagers die om onze as heen passen (M6). Deze gebruiken we voor onze sleepring en om de draaias vast te kunnen zetten in het frame.

Step 6: Het Verstelmechanisme Deel 2

Op de foto zien we een stokschroef met een ruime sluitring en een vleugelmoer. We hebben twee van dit soort setjes nodig voor ons verstelmechanisme. Schroef de stokschroef aan de twee uiteinden van de horizontale delen van onze frame. De moerzijde van de stokschroef gaat door onze planken van verstelmechanisme deel 1 heen om aan de andere kant te bevestigen met de sluitring en vleugelmoer. Op deze manier kan het frame makkelijk losgedraaid worden om de hoogte aan één kant te verstellen.

Step 7: Scharnieren En De Evolutietheorie

Scharnieren zijn belangrijk voor de mens geweest. Onze duimen zijn een belangrijk voorbeeld, maar we hebben natuurlijk ook veel plezier van deuren, flip phones (hallo 2004) en een geopend raam op een zonnige zomerdag. Ook voor onze opstelling zijn scharnieren van cruciaal belang. Als het goed is hebben we nog een mooie balk die we op ongeveer tafelhoogte afzagen. Nu bevestigen we het onderste deel van ons frame aan een van de overgebleven blokjes van eerdere zaagacties met een scharnier. Ditzelfde doen we voor de bovenkant. Neem hier een iets langer blokje, want deze zetten we later met een verfklem vast aan een tafel. Deze blokjes worden vervolgens vastgemaakt aan onze overgebleven, tafelhoge balk die het laatste verticale deel van ons frame verzorgt (zie foto).

Step 8: De Sleepring

We hebben het wieltje vastgetaped aan de balk zodat de as van het wiel kan ronddraaien en op dezelfde plaats blijft. We hebben een blokje hout halverwege ingeboord met de dikte die de sleepring heeft zodat we deze in het gat konden plaatsen en vastmaken zodat de ene kant van de sleepring meedraait als de as draait en de andere kan kan leunen in het wiel en deze stil blijft. Om het blokje aan het draadeind vast te maken hebben we een gaatje geboord ook in het blokje van de dikte van het draadeinde, zodat deze hierin kan worden geplaatst en ze hierdoor stabieler staat.

Step 9: Assemblage

Tijd om alles netjes in elkaar te zetten!

It's the job that's never started as takes longest to finish. - J.R.R. Tolkien

Step 10: Aansluiten

Voor de draden van de sleepring moet even creatief worden gekeken want je wilt de draden ook niet breken of teveel knakken. De bedrading is even het koper schuren zodat de laklaag eraf gaat en soldeer de koperdraden aan elkaar vast en dan is alleen nog het aansluiten op de oscilloscoop te doen.

Be the First to Share

  Recommendations

  • Anything Goes Contest

   Anything Goes Contest

  Comments

  0
  tytower
  tytower

  4 years ago

  Adjustable Detector Earth Magnetic FieldWhat do we need?- A bicycle wheel- About 250 meters of copper wire. We used copper lacquer wire of 0.50 mm thickness. This ensures a properly working coil that relatively easily flows through- Wire end of a meter long and diameter M6- 2 small wheels with bearing (diameter about 8 cm)- A shelf of 2 meters long (preferably 1 cm thick and 4 cm wide)- 3 beams of 4x7 thickness width (this is one thing anyway) with length:
  1 meter90 cmtable height (about 1m20?)- Some loose blocks from the same bars- 2 sturdy hinges that can go all the way around (the simplest you can find)- A strong paint clip (must be able to clamp at least 15 cm without problems) (that's what he said)- A roll of mounting wire to connect our detector to an oscilloscope / voltmeter / etc- Lock nuts (4x)- Retaining rings (4x)- Stick screws (2x)- Wing nuts (2x)- Washers (2x)- Epoxy glue (or other glue that you can use to stick a bull to a fence)- Wood glue
  I was reading a book ... 'the history of glue' - I could not put it down. Tim VineI have a lot more time / money / knowledge than you, what now?- Arrange a slip ring with hollow shaft (which can sit firmly around the threaded end). Then you have one small wheel enough and you can use those aluminum
  barbecue trays as the sun shines to grill your hamburger / block tofu- If you can weld the rim and the threaded end together, do it! This in turn saves the locknuts and locking rings in terms of cents
  and the time it takes to turn 4 locknuts over a meter long rod end-
  For the frame you can possibly replace the sides with korfball poles so
  that you can fix the horizontal beams with a good clamp. Then you do not need any hinges, wing nuts, washers, hanger bolts, loose blocks, paint clamp,- Buy thicker copper wire (thicker is always better that everyone knows)
  Most people need the money all the time. -
  Ridley ScottRegulate a bicycle wheel (diameter usually around 60 cm)
  and remove the inner and outer tires and the spokes and axle slipped
  out. It does not matter if the wheel contains rust. The cheaper, the better because we use this wheel mainly as a solid basis for our coil.Drill
  a hole of approximately 6-8 mm diameter in two places directly opposite
  each other (it must fit well to the threaded rod with size M6). It is easiest to do this on the spot where a spoke went through the rim because you only need to drill this hole.In the next step we will firmly secure the threaded end to the rim.
  If I can bicycle, I bicycle. - David AttenboroughA nice job for people who have no further hobbies (here you have to take a good look). We will fix the axle with four lock nuts and locking rings. The shaft must protrude well at the top, so the screws do not need to be tightened at the bottom. Make sure you first put both inner screws on the loose shaft before
  you put the shaft through the rim to tighten the outer screws (saves
  valuable minutes).As previously indicated. Do you have the ability to weld the threaded end to the rim, do this!Time to train those arm muscles. Use about 250 meters of copper wire to stretch 100 to 150 turns tightly around the rim. Make sure that the two ends of the wire at the top of the shaft come out so that you can later easily connect it to a slip ring.
  We wind a simple ringof iron with coils; we
  are the connections to the generator, and we are happy to see what we
  can do to transform, to transmit and direct energy at will. - Nikola TeslaTo ensure that we can easily determine the angle of our coil, it is important to make an adjusting mechanism. For this we saw a long plank in two (2x 1.5 meters) and glue these parts together again with a small opening.Arrange a nice beam or 2 where you can build the frame (3 sturdy pieces of wood) and also cut a block or 3 extra from. We use these blocks later with a hinge to make the set-up adjustable and to secure it to a table. Immediately arrange two wheels at the better hardware store with bearings that fit around our axes (M6). We use this for our slip ring and to be able to fix the axis of rotation in the frame.
  On the picture we see a hanger screw with a large washer and a wing nut. We need two of these sets for our adjustment mechanism. Screw the hanger screw to the two ends of the horizontal parts of our frame. The
  nut side of the hanger screw goes through our boards of adjusting
  mechanism part 1 to fasten on the other side with the washer and wing
  nut. In this way, the frame can be done easily

  Hinges have been important to humans. Our
  thumbs are an important example, but of course we also enjoy doors,
  flip phones (hello 2004) and an open window on a sunny summer day. Hinges are also crucial for our setup. If all goes well, we have a nice beam that we saw at about table height. Now we fix the lower part of our frame to one of the remaining blocks of previous sawing actions with a hinge. We do the same for the top. Take a slightly longer block here, because later we fix it with a paint clip at a table. These blocks are then attached to our remaining, table-high beam that
  takes care of the last vertical part of our frame (see photo).We have taped the wheel to the beam so that the wheel's shaft can rotate and stay in the same place. We
  drilled a block of wood halfway with the thickness of the slip ring so
  that we could place it in the hole and fasten it so that one side of the
  slip ring rotates when the shaft rotates and the other can lean into
  the wheel and it stays still. To fasten the block to the wire end, we also drilled a hole in the
  block of the thickness of the wire end, so that it can be placed in it
  and is therefore more stable.Time to put everything together neatly!
  It's the job that never starts as longest to finish. - J.R.R. TolkienFor the threads of the slipring you have to look creative because you do not want to break the wires or cut them too much. The
  wiring is just the copper abrasion so that the lacquer layer goes off
  and solder the copper wires together and then only connect to the
  oscilloscope.