Introduction: Blom-Spot Flower-Spot

About: Retired to age but still working. I work a lot with technical constructions and manufacturing for my own part and for the school. Everything from furniture to machine parts. Has a workshop with among others CN…

Spot
Jag har svarvat trädelen i ek. Hålet Ø 40 mm kan svarvas, men det är enklare med en Ø 40 mm träborr, centrumborr eller kvistborr. Koppardelen är en Ø 54 mm bit rör för vatten- och värmeinstallationer. Röret är dyrt men rörmokare har antagligen spillbitar. Röret är kapat till rätt längd, slipat och polerat. Långa vertikala röret är ett Ø 10 mm förkromat kopparrör för vatten- och värmeinstallationer. Vertikala röret är ett Ø 14 mm rostfritt rör, kan vara svårt att få tag i, men det går bra med t ex förkromat kopparrör Ø15 mm. I det vertikala röret sitter en pinne som passar i röret så bra, att den sitter fast men kan vridas. Pinnen är limmad i ekdelen. I spoten sitter en GU10 lamphållare med en kabel som passerar genom det vertikala röret. Sätt gärna en extra isolering, där kabeln ligger emot rörets ändar, så det inte skaver hål. Som fot tillverka en skiva för krukan och blom-spoten, alternativt använd ett bordsfäste för kontorslampa. Som spot använd en med fullfärg.

Spot

I have turned the wood part in oak. The hole Ø 40 mm can be turned, but it is easier with a Ø 40 mm wooden drill, Spade Drill Bit or Forstner Drill Bit. The copper part is a Ø 54 mm piece of pipe for water and heating installations. It is expensive but plumbers probably have spill bits. The pipe is cut to the correct length, ground and polished. The long vertical pipe is a Ø 10 mm chromed copper pipe for water and heating installations. The vertical pipe is a Ø 14 mm stainless steel, it can be difficult to get hold of but it is fine with, for example, chromed copper pipe Ø 15 mm. In the vertical tube, there is a stick that fits in the tube so well, that it is stuck but can be rotated. The stick is glued in the oak part. In the spotlight is a GU10 lamp holder with a cable that passes through the vertical tube. Put an extra insulation in place, where the cable is against the ends of the pipe, so it does not crack holes. As a foot, make a disc for the pot and flower-spot or use a desk mount for office lamp. As spot use one with full color.

Step 1: Interiör Interior

Step 2: Interiör Interior

Step 3: Sammanställning Summary

Step 4: Delar Parts

Step 5: Ritning Drawing

Step 6: Svarvade Delen Turned Part

Make it Glow Contest 2018

Participated in the
Make it Glow Contest 2018