Introduction: Skrivbordstillbehör / Desk Accessories

About: Retired to age but still working. I work a lot with technical constructions and manufacturing for my own part and for the school. Everything from furniture to machine parts. Has a workshop with among others CN…

Desk accessories made in corrugated cardboard and masking tape. The
corrugated board is the slightly thicker variant with two layers, approx. 6 mm thick. I mainly use the masking tape to cover the edges that run along the corrugated board filling. The edges are often weak and ugly. On the pen case and the mobile stand I have also reinforced these edges with glue. I have used contact adhesive, but if you have time to wait, then it is probably good with wood glue. I made a template to cut out the slices to the lamp, it is not necessary. One needs a simple template to get the holes in the same place on all the discs. NOTE The lamp only LED, too hot with other lights. Make sure the cord cannot be pulled out.

------------------------------------------------------------------

Skrivbordstillbehör tillverkade i Wellpapp och maskeringstejp. Wellpappen är den lite tjockare varianten med två lager, ca. 6 mm tjock. Maskeringstejpen använder jag främst för att täcka över de kanter som går längs med wellpappens fyllning. De kanterna blir gärna svaga och fula. På Pennasken och mobilstället har jag också förstärkt dessa kanter med lim. Jag har använt kontaktlim, men har man tid att vänta, så går det säkert bra med trälim.

Jag gjorde en mall för att skära ut skivorna till lampan, det är inte nödvändigt. Man behöver en enkel mall för att få hålen på samma ställe på alla skivorna. OBS Lampan endast LED, för varmt med andra lampor. Se till att sladden inte går att dra ut.

Step 1: Bright Spot / Ljuspunkt

A bright spot, but does not provide enough light to function as lighting. Should be seen a little from above. On the stand, there will be a desk lamp.

------------------------------------------------------------------

En ljuspunkt, men ger inte tillräckligt med ljus för att fungera som belysning. Ska ses lite från ovan. På stativet, blir det en skrivbordslampa.

Step 2: Desk Accessories / Skrivbordstillbehör

Step 3: Desk Accessories / Skrivbordstillbehör

Step 4: ​Tools and Materials / Verktyg Och Material

Tools and materials:

Ruler, Snap Off Knife, Universal knife, Scissors, Right Angle square,, Pencil.

Corrugated board 6 mm, Masking tape, Barbecue stick, Lollipop stick, Wooden mold, Lamp holder E14 with a cord set, Plastic ball, Contact adhesive, Hair cord rubber, Template.

------------------------------------------------------------------

Verktyg och material:

Linjal, Brytbladskniv, Universalkniv, Sax, Vinkelhake, Penna.

Wellpapp 6 mm, Maskeringstejp, Grillpinne, Klubbpinne, Trälist, Lamphållare E14 med sladdställ, Plastkula, Kontaktlim, Hårsnodd gummi, Mall.

Step 5: Manufacturing Lamp Head / Tillverkning Lamphuvud.

The top plate has a slightly smaller hole so that there will be no shadow on the fabric. The fabric is glued to the back and covered by a transparent tape so as not to hang down.

------------------------------------------------------------------

Toppskivan har ett lite mindre hål för att det inte ska bli en skugga på tyget. Tyget limmas på baksidan och täcks av en genomskinlig tejp för att inte hänga ner.

Step 6: Manufacturing Lamp Head / Tillverkning Lamphuvud.

Place the corrugated board on a backing paper. Add glue to the holes and to the lamp holder. Stick in the wooden pins. Press the small shims and support plate for the lamp holder. Re-apply glue. Put on the next corrugated board. Repeat. After the third disc, fit the lamp holder with two support pieces of corrugated cardboard. On the 4-th and 5-th disc, cut a piece for the lamp holder. After installing the 4-discs, glue the lamp holder. Continue the same with the other discs.

------------------------------------------------------------------

Lägg wellpappskivan på ett bakplåtspapper. Lägg i lim i hålen och vid lampfästet. Stick i träpinnarna. Tryck dit de små mellanläggen och stödskivan för lamphållaren. Lägg på lim på nytt. Lägg på nästa wellpappskiva. Upprepa. Efter tredje skivan, så passa in lamphållaren med två stödbitar wellpapp. På den 4-de och 5-te skivan skär du bort en bit för lamphållare. Efter att du monterat 4-de skivan så limmar du fast lamphållaren. Fortsätt på samma sätt med de övriga skivorna.

Step 7: The Lamp Unit Finished / Lampenheten Färdig.

The holes of the plastic balls are drilled up to 4 mm.
If you are going to use the lamp as a table lamp, cut it up on the underside to increase the light scatter. If you do not use a spherical lamp, you may need to cut the front edge of the underside.

------------------------------------------------------------------

Plastkulornas hål borras upp till 4 mm.
Om du ska använda lampan som bordslampa, så skär upp på undersidan för att öka ljusspridningan. Om du inte använder en klotformig lampa, måste du eventuellt skära upp i framkanten av undersidan.

Step 8: Stand Table Lamp / Stativ Bordslampa

The bottom panels are glued in cross, ie the filling is turned 90 ° in the boards.
The pointed part of the grill pin is used to reinforce the bonding. Does not appear on the picture, but the wooden rail has a Ø3 mm hole at the bottom, where a pin is pressed into the bottom plate.

------------------------------------------------------------------

Bottenskivorna limmas i kors, dvs fyllningen är vriden 90° i skivorna.
Den spetsiga delen av grillpinnen, används för att förstärka limningen. Syns inte på bilden, men Trälisten har ett Ø3 mm hål i nederkanten, där en pinne är inpressad i bottenskivan.

Step 9: Pencil Stand / Pennställ

Study the pictures and you will see the different steps. The weak longitudinal (filling) sides of the corrugated board, I have reinforced with glue.

------------------------------------------------------------------

Studera bilderna så ser du de olika stegen. De svaga längsgående (fyllningen) sidorna på wellpappen, har jag förstärkt med lim.

Step 10: Manufacturing / Tillverkning - Pencil Stand / Pennställ

Study the pictures and you will see the different steps.
The weak longitudinal (filling) sides of the corrugated board, I have reinforced with glue. As joining the sides I use two tape strips on the outside, so that in the joint there are two layers of tape. The tape is placed edge to edge with the corrugated board sides. On the inside, there is one tape strip in the middle of the joint.

------------------------------------------------------------------

Studera bilderna så ser du de olika stegen. De svaga längsgående (fyllningen) sidorna på wellpappen, har jag förstärkt med lim. Som sammanfogning av sidorna använder jag på utsidan två tejpremsor, så att just i skarven är det två lager tejp. Tejpen läggs kant i kant med wellpappsidorna. På insidan är det en tejpremsa mitt över skarven.

Step 11: Manufacturing / Tillverkning - Pencil Stand / Pennställ

Study the pictures and you will see the different steps.

The weak longitudinal (filling) sides of the corrugated board, I have reinforced with glue. As joining the sides I use two tape strips on the outside, so that in the joint there are two layers of tape. The tape is placed edge to edge with the corrugated board sides. On the inside, there is one tape strip in the middle of the joint.

The last joint must be made a little different. Fit the tape on the inside first, and finally the two strips on the outside.

------------------------------------------------------------------

Studera bilderna så ser du de olika stegen.

De svaga längsgående (fyllningen) sidorna på wellpappen, har jag förstärkt med lim. Som sammanfogning av sidorna använder jag på utsidan två tejpremsor, så att just i skarven är det två lager tejp. Tejpen läggs kant i kant med wellpappsidorna. På insidan är det en tejpremsa mitt över skarven.

Den sista skarven måste göras lite annorlunda. Montera tejpen på insidan först, och sist de två remsorna på utsidan.

Step 12: Manufacturing / Tillverkning - Pencil Stand / Pennställ

Study the pictures and you will see the different steps.
The weak longitudinal (filling) sides of the corrugated board, I have reinforced with glue. As joining the sides I use two tape strips on the outside, so that in the joint there are two layers of tape. The tape is placed edge to edge with the corrugated board sides. On the inside, there is one tape strip in the middle of the joint. The last joint must be made a little different. Fit the tape on the inside first, and finally the two strips on the outside. ------------------------------------------------------------------

Studera bilderna så ser du de olika stegen. De svaga längsgående (fyllningen) sidorna på wellpappen, har jag förstärkt med lim. Som sammanfogning av sidorna använder jag på utsidan två tejpremsor, så att just i skarven är det två lager tejp. Tejpen läggs kant i kant med wellpappsidorna. På insidan är det en tejpremsa mitt över skarven. Den sista skarven måste göras lite annorlunda. Montera tejpen på insidan först, och sist de två remsorna på utsidan.

Step 13: Mobile Stand / MobilStäll

Mobile Stand made of corrugated cardboard, masking tape, wooden strip and the tips of two barbecue sticks.

------------------------------------------------------------------

Mobilställ tillverkat av Wellpapp, maskeringstejp, trälist och spetsarna av två grillpinnar.

Step 14: Manufacturing / Tillverkning - Mobile Stand / MobilStäll

Make the different parts. Apply a layer of glue to the edges to be taped with masking tape. On the surfaces where the front and sides are glued together, the tape must be glued to the sides.

Where corrugated cardboard should be bent, press a groove in the cardboard. Select a point on the back between the "wave crest" of the carton filling.

The shelf for the mobile is glued with wood glue or super glue. The shelf is supported by two barbell tips which are pressed through the corrugated board together with glue. First press in the pin, pull it out, apply glue and push it in again.

------------------------------------------------------------------

Tillverka de olika delarna. Lägg på ett lager lim på de kanter som ska tejpas med maskeringstejp. På ytorna där framsidan och sidorna limmas samman, ska tejpen limmas fast på sidorna.

Där wellpappen ska bockas, så tryck ett spår i pappen. Välj en punkt på baksidan mellan vellpappfyllningens "vågtoppar".

Hyllan för mobilen limmas med trälim eller superlim. Hyllan stagas av två grillpinnespetsar som pressas genom wellpappen tillsammans med lim. Pressa först in pinnen ,dra ut den ,lägg på lim och tryck in den på nytt.

Step 15: Stand for Tablet / Ställ För Surfplatta

Stand for Tablet made of corrugated cardboard, masking tape, wooden strip and the tips of two barbecue sticks.
------------------------------------------------------------------

Ställ för surfplatta tillverkat av Wellpapp, maskeringstejp, trälist och spetsarna av två grillpinnar.

Step 16: Manufacturing / Tillverkning - Stand for Tablet / Ställ För Surfplatta

Make the different parts. Apply a layer of glue to the edges to be
taped with masking tape. On the surfaces where the front and sides are glued together, the tape must be glued to the sides.

------------------------------------------------------------------

Tillverka de olika delarna. Lägg på ett lager lim på de kanter som ska tejpas med maskeringstejp. På ytorna där framsidan och sidorna limmas samman, ska tejpen limmas fast på sidorna.

Step 17: Manufacturing / Tillverkning - Tablet / Ställ För Surfplatta

Make the different parts. Apply a layer of glue to the edges to be taped with masking tape. On the surfaces where the front and sides are glued together, the tape must be glued to the sides. Where corrugated cardboard should be bent, press a groove in the cardboard. Select a point on the back between the "wave crest" of the carton filling.

The shelf for the mobile is glued with wood glue or super glue. The shelf is glued together so that there is a small edge at the front edge. The shelf is supported by two barbeque pins, which are pressed through the corrugated board together with glue. First press in the pin, pull it out, apply glue and push it in again.

------------------------------------------------------------------

Tillverka de olika delarna. Lägg på ett lager lim på de kanter som ska tejpas med maskeringstejp. På ytorna där framsidan och sidorna limmas samman, ska tejpen limmas fast på sidorna. Där wellpappen ska bockas, så tryck ett spår i pappen. Välj en punkt på baksidan mellan vellpappfyllningens "vågtoppar".

Hyllan för mobilen limmas med trälim eller superlim. Hyllan limmas samman, så det blir en liten kant i framkant. Hyllan stagas av två grillpinnespetsar, som pressas genom wellpappen tillsammans med lim. Pressa först in pinnen ,dra ut den ,lägg på lim och tryck in den på nytt.

Cardboard Challenge

Participated in the
Cardboard Challenge